عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند ضمن فراهم آوردن امکان دسترسی بیشتر و سریع‌تر به منابع اطلاعاتی، فرصت-های نوینی برای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی زنان روستایی و نیز بهبود وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی در روستاها ایجاد کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ICT در توسعه‌ی اجتماعی زنان روستایی شهرستان شهرضا انجام شده است. جامعه و نمونه‌ی آماری تحقیق حاضر شامل سه بخش است. بخش اول به منظور سنجش سطح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شهرضا بوده است که شامل چهار دهستان است. بخش دوم به منظور ب ...

در این پژوهش به بررسی تأثیر خدمات اجتماعی-رفاهی برسلامت اجتماعی وروانی سالمندان پرداخته شد است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بودا است .جهت سنجش خدمات اجتماعی-رفاهی با توجه به تئوری ها و مطالعات پیشین،جامعه آماری پژوهش سالمندان 60 ساله و بالاتر شهر گرگان اعم از زن و مرد می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رضایت از خدمات اجتماعی-رفاهی به طور مستقیم و به واسطه احساس رضایت از زندگی بر سلامت اجتماعی سالمندئان تأثیرگذار است. ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

کیفیت زندگی به عنوان تعادلی در تأمین و ارضای نیازهای زیست شناختی، ثانوی یا فرعی و یکپارچه ساز مردم در عرصه ها و موقعیت های اجتماعی شان تعریف می شود و دربردارنده ی مجموعه ی شاخص های عینی و ذهنی ای است که تحقق سطوح معینی از آنها، تضمین کننده ی دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار و ایجاد اجتماع سالم می باشد. یکی از مهمترین خدماتی که خصوصاً در زمینه ی اجتماعی در سراسر جهان برای ارتقاء کیفیت زندگی به کار می رود، خدمات مددکاری اجتماعی بوده که با توجه به بحران سالمندی در آینده ی نزدیک ( ...

در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است جامعه آماری این پژوهش را کلیه مددجویان سازمان بهزیستی شهرستان یزد در سال 1390 تشکیل دادند که پس از جایگزینی جامعه آماری در فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر با 276 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی، اسپیرمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ...

موضوع این تحقیق بررسی ميزان تأثیرعملكرد مراكز ودفاتر مددکاری ومشاوره اجتماعي نیروی انتظامی بركاهش پرونده‌ها درمراجع قضايي و انتظامي است.اگر چه مراکز مشاوره متعددی در سطح جامعه وجود دارند، اما ابتکار عمل نیروی انتظامی در تغییرنگرش پلیس تهدید محور، به پلیس جامعه محور ضرورتی ستودنی است. که در این نگرش جدید بحث پیشگیری از اولویتهای ضروری سازمانی قراردارد.لذا مراکز مشاوره ناجا ضمن دارا بودن مزایای سایر مراکز مشاوره، ویژگیها و کارکردهای مستقیم وغیر مستقیم منحصر به فرد بسیاری را در ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه کاربست فناوری اطلاعات با رضایت مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهشی کاربردی و با شیوه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعة آماري اين تحقیق شامل 6300 نفر بیمه شدگان و کارفرمایان سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل بوده که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده تعداد382 نفراز آنان بعنوان نمونة انتخاب گردید . اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ي استاندارد که روایی و پا ...

هدف از این مطالعه بررسی رابطه کیفیت خدمات اجتماعی دریافت شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل با کیفیت زندگی جانبازان که در طول جنگ تحمیلی و پس از آن دچار ضایعات جانبازی شده اند. 110 نفر از 1680 جانباز بالای 25% جانبازان حاضر به شرکت در این مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت خدمات اجتماعی دریافت شده از پرسشنامه رضایت سنجی SERVQUAL و برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL-BREF استفاده شد. میانگین سنی جانبازان مورد مطالعه ...

یکی از عوامل رشد و توسعه یافتگی کشور ها ، میزان رفاه اجتماعی آن کشور است و یکی از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی میزان بهره مندی از خدمات بیمه های اجتماعی بوده که تحقق این مهم توسط یکی از بزرگترین سازمان های بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی در حال انجام بوده و در متن قانون اساسی اصل 29 به این موضوع اشاره صریح دارد. سازمان تامین اجتماعی ، نهاد عمومی غیردولتی است که بیش از 45 درصد از افراد جامعه را تحت پوشش داشته و بیش از 60 درصد مردم از خدمات این سازمان در قسمت درمان و با ...