عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده های فرسایش ، هجوم شنهای روان ، شوری آب و خاک از جمله مهمترین مشکلات حاکم بر مناطق خشک و بیابانی کشور ما است. 15درصد از اراضی کشور را خاکهای شور با درجات شوری مختلف تشکیل می دهد .شوری خاک موجب بروز محدودیتهایی در استفاده از اراضی در زمینه های منابع طبیعی و کشاورزی می گردد. همچنین خاکهای گچی از جمله خاکهای مسئله دار در مناطق خشک می باشد که به علت عدم وجود دانش کافی در باره آنها و آشنایی لازم با مدیریت این خاکها معضلات آنها رو به تزاید می باشد. خاکهای گچی مساحتی بیش از 5/2 ...

طبق نظریه کارشناسان و محققان در حدود 15 درصد از اراضی داخلی ایران یعنی چیزی در حدود 25 میلیون هکتار از اراضی به درجات مختلف تحت تاثیر نمک قرار دارند.این اراضی اغلب دارای خاکهای شور یا گچی می‌باشند که در این میان قسمت اعظم آنها دارای خصوصیات مضاعف شوری و گچی هستند.در بخشی از این اراضی تجمع گچ و در برخی دیگر تجمع املاحی نظیر کربنات کلسیم در پروفیل خاک مشاهده می‌گردد.مطالعات در زمینه این نوع خاکها در جهان پیشرفت زیادی داشته و در ایران با وجود وسعت زیاد بخصوص اراضی که تحت تاثیر ا ...

منطقه مرکزی استان اصفهان از نظر هیدرولوژیکی شامل زیرحوزه های مرغاب، شور دهاقان و زرچشمه می باشد. نقشه محدوده زیر حوزه های مربوطه از دفتر جامع طرح استان اصفهان تهیه گردید تا اساسی باشد برای منطقه مطالعه ومحدوده طرح کاملاً مشخص گردید. دراین محدوده نقشه ارزیابی منابع وقابلیت اراضی توسط موسسه و نقشه ها و مطالعات خاکشناسی انجام شده، گستره خاکهای گچی مشخص می گردد. این محدوده کاملاً مورد مطالعه قرار گرفت و اقدام به درج اطلاعات موجود روی آن شد که درسال آتی آنرا ادامه داده وکمبودهای م ...

باتوجه به اینکه وجودگچ یکی ازفاکتورهای مهم درطبقه بندی خاکهاباروش طبقه بندی جامع خاک Soil Taxonomy میباشدواهمیت این فاکتوردرحدگروه بزرگ خاک (Great Groups) درنظر گرفته میشودوبدلیل گسترش وسیع‌این قبیل خاکهادرکشورکه عملااستفاده ازآنهاراخواه درامر کشاورزی وآبیاری ویاامورمهندسی دچارمحدودیت میسازدبررسی ومطالعات مرفولوژیکی وژنتیکی این خاکهاازاهمیت خاصی برخوردارمیباشد.لذادرطرح‌ارائه شده نحوه تشکیل وتکامل این خاکهاوصورمختلف گچ باتوجه به مشخصات مورفولوژیکی وهمچنین ازنقطه نظر میکروپدولو ...
نمایه ها:
یزد | 
خاک | 

با توجه به اینکه گچ یکی از فاکتورهای مهم در منطقه بندی خاک با روش بزرگ خاک درنظرگرفته می شود و بدلیل گسترش این قبیل خاکها درکشور که عملا استفاده ازآنها را خواه درامر کشاورزی وآبیاری و یاامور مهندسی دچار محدودیت می سازد.بررسی و مطالعات مورفولوژیکی و ژنتیکی این خاکها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا درطرح‌ارائه شده نحوه تشکیل و تکامل این خاکهاوحدود مختلف گچ با توجه به مشخصات مرفولوژیکی و همچنین از نقطه نظر میکروبیولوژیکی با بررسی مقاطع نازک خاک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...

واحد های مختلف خاک در دشت نی ریز شناسایی و بررسی گردید و جهت اندازه گیری درصد گچ نمونه برداری و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید. در تعداد از واحد های خاک پروفیل حفر و اطلاعات کامل آن واحد جمع آوری شده است. انشاء الله پس از دریافت جواب تجزیه ها بر اساس پروپزال طرح مزارع مورد نیاز انتخاب و سایر اقدامات انجام خواهد گردید. ...

در این مطالعه ابتدا اطلاعات و منابع علمی مورد نیاز از قبیل عکسهای هوایی، نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، اطلاعات هواشناسی، پوشش‌ها، استفاده از اراضی و غیره جمع‌آوری گردیده و پس از تفسیر عکسهای هوایی با توجه به وضعیت فیزیوگرافی منطقه محل حفر پروفیلها مشخص می‌گردد و پس از حفر پروفیلها و تشریح آنها نمونه‌های دست خورده و دست نخورده لازم از افق‌های مختلف جهت انجام آزمایشات تهیه می‌گردد و سپس نتایج حاصل از آزمایشات و مطالعات صحرایی تلفیق گردیده و رده‌بندی خاکها انجام می‌گیرد. ...

خاکهای گچی به علت گسترش و وسعت زیاد و عدم وجود اطلاعات در مرفولوژی. رده‌بندی و مدیریتی در عملیات کشاورزی، به عنوان گروه مهمی از خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک جهان شناخته شده و در دهه‌های اخیر توجه خاکشناسان را به خود جلب نموده است . وسعت اراضی گچی در کشورهای خاور نزدیک 73 میلیون هکتار بوده که 9/1 میلیون هکتار آن در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است . ولی به نظر محمودی خاکهای گچی حدود 28-27 میلیون هکتار یعنی 17-16 درصد اراضی کل کشور را تشکیل می‌دهند. در این تحقیق تشکیل و رده‌بندی ...

تخمین مقدار جریان آب از درون خاکهای دست نخورده ، نهشته های رسویی و یا خاکهای متراکم شده از جمله مسائل مهم در عملیات خاکی است ، اهمیت این مسئله هنگامی آشکارتر می شود که بر اثر پدیده تحکیم و یا انحلال مواد موجود در خاک ، مقدار نفوذ پذیری با گذشت زمان ، تغییر کند، بنابراین لازم است یک روش مطوئن برای تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاکهای انحلال پذیر و تغییرات آن طی فرآیند آبشویی بدست آمد . در این تحقیق سه نمونه خاک از سه منطقه ایران که معروف به داشتن خاک گچی می باشند ( دشت و فرقان در سا ...
نمایه ها: