عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت اندازه گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه یونجه ازلایسیمتری به ابعاد 1mx1mx1/2m استفاده خواهدشد.نحوه پرکردن لایسیمتر بهمان ترتیبی است که لایه های خاک درگودال پروفیل بوده اند درطول آزمایش محیط رشد گیاه درشرایط اپتیم نگهداشته خواهدشدتا تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه درشرایط آب وهوایی محل تعیین گرددویک لایسیمترمشابه جهت حمن بمنظور تعیین تبخیر وتعرق گیاه مرجع اختصاص داده خواهدشد،تادرمحاسبات مربوطه مورداستفاده قرارگیرد.زمان آبیاری لایسیمتر موقعی است که رطوبت به ظرفیت مزرعه رسیده باشد. ...