عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت مواد شیمیایی کشاورزی مانند علف کش ها در آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی کاملا به اثبات رسیده است. به دلیل استفاده زیاد از این مواد در کشاورزی خطرات ناشی از آن زیاد گشته و در نیتجه نیاز به انجام مطالعه در مورد سرنوشت و انتقال این مواد در خاک وجود دارد.همچنین با انجام این گونه مطالعات می توان بوسیله انجام عملیات مدیریتی خطرات آلودگی منابع آب را کاهش داد.بنابراین اهداف اصلی این تحقیق عبارت بودند از : مطالعه تغییرات زمانی غلظت آترازین و آلاکلر و حرکت آنها در نیمرخ خاک در منطقه ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات پارامترهای منحنی رطوبتی دو نوع خاک آلوده با آلاینده هیدرورکربنی گازوئیل توسط نرم افزاز RETC بود. بدین منظور، دو نوع خاک شنی لومی و رسی سیلتی انتخاب شد و در محیط آزمایشگاه توسط گازوئیل آلوده شدهاند. سرانجام مقادیر رطوبت در مکشهای مختلف در طی یک سری بازههای زمانی تعیین گردید. سپس رطوبت حجمی در طی این بازهها برای هر مکش را محاسبه کرده و برای هر خاک، از رطوبتهای حجمی به دست آمده برای هر مکش در زمانهای مختلف آن، میانگینگیریی کردیم. مقادیر به د ...