عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مواد افزودنی سولفات آهن، گوگرد وماده آلی بر افزایش قابلیت جذب آهن در خاکهای آهکی بمنظور ارائه یک روش موثر و بدون هزینه اضافی در رفع این مشکل می باشد. آزمایش در شرایط گلخانه ای در یک خاک لوم شنی با پ.هاش. 2/8 و سورگوم رقم اسپیدفید به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 بار تکرار و سه سطح آهن، گوگرد و ماده آلی اجرا شد. پس از 100 روز اندام هوایی گیاه برداشته و غلظت آهن اندازه گیری شد. قرائت عنصر آهن، پ.هاش خاک و میزان کلروفیل برگ به ...

مطالعه‌ی انتقال باکتری‌ها در خاک از جنبه‌های مختلفی مانند آلودگی آبهای زیرزمینی و پالایش زیستی خاک و آب اهمیت دارد. برخی باکتری‌ها می توانند از بخش غیراشباع خاک عبور کرده و باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی شوند. بنابراین، پیش بینی دقیق انتقال باکتری‌های بیماری‌زا در خاک برای حفاظت منابع آب ضروری است. هدف از این پژوهش مطالعه کمّی انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی در شرایط اشباع و غیراشباع خاک و همچنین مطالعه کمّی جذب و واجذب باکتری در خاکهای آهکی بود. به منظور مطالعه کمّی ...

تعداد 40 نمونه خاک از افق سطحی از مناطق برنجکاری استان فارس جمع‌آوری خواهد شد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی خاک نظیر بافت خاک ، ماده آلی ، پ هاش ، گنجایش تبادل کاتیونی ، کربنات کلسین معادل ، شوری خاک و غلظت فسفر و روی قابل استفاده تعیین می‌شود و با توجه به این خصوصیات ، 20 خاک که دارای ویژگیهای فیزیکوشیمیایی متفاوت بوده و از نظر روی قابل استفاده کاملا" با هم تفاوت داشته باشند انتخاب می‌گردند. در ابتدا در این 20 خاک ، روی توسط 7 روش عصاره‌گیری شده و غلظت روی توسط جذب اتمی تعیین ...

-1 تعیین همبستگی میان روی عصاره‌گیری شده توسط چندین روش و ارزیابی تاثیر بعضی از خصوصیات خاک بر این همبستگی. -2 مطالعه اثر سطوح مختلف روی بر رشد، غلظت و جذب کل روی توسط برنج. -3 تعیین همبستگی میان روی عصاره‌گیری شده توسط روشهای مختلف با پاسخ‌های برنج -4 تعیین شکلهای مختلف روی در خاکهای تحت کشت برنج -5 ارزیاب تاثیر روی اضافه شده بر توزیع شکلهای شیمیایی روی در خاکهای آهکی در شرائط غرقابی. -6 تعیین و مطالعه رابطه میان شکل‌های مختلف روی و جذب روی توسط برنج. ...

1-تعیین مس قابل استفاده در تعدادی از خاک آهکی توسط ده عصاره گیر شیمیایی و مقایسه آنها با یکدیگر 2-بررسی تاثیر بعضی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در مقدار مس عصاره گیر توسط این روشها. 3-تعیین ضریب همبستگی میان مس عصاره گیری شده توسط هر روش و پاسخ های گندم. 4- ارزیابی تاثیر سطوح مختلف مس بر رشد، غلظت و جذب کل مس بوسیله گندم در خاکهای آهکی. ...

تاثیر دو منبع روی و چهار میزان روی بر رشد و جذب روی توسط قدرت در دو خاک آهکی مورد مطالعه واقع گردید دادن روی بهر دو صورت سبب افزایش وزن خشک ریشه برگ و ساقه در دو خاک گردید ضمنا دادن روی بصورت zn edta در مقایسه با zn so4 و تاثیری بیشتر در افزایش وزن خشک ساقه و برگ و غلظت روی در ریشه و ساقه و برگ داشته است رشد ذرت در خاک باچگاه بیش از خاک فرودگاه بوده و گیاه حاوی مقدار بیشتری روی بوده است کارائی بیشترzn edta در مقایسه با zn so4 بعلت تثبیت کمتر روی و بویائی بیشتر این عنصر در اثر ...
نمایه ها:
ذرت | 

عارضه کلروز آهن در خاکهای آهکی و قلیایی و از آن جمله قسمت اعظم خاکهای ایران بر روی درختان میوه و بعضی از گیاهان زراعی و زینتی شدید می باشد . اگرچه معالجه کلروز آهن با استفاده از کودهای کلاتی آهن ممکن است ولی این کودها بسیار گران بوده و بایستی از خارج وارد بشود لذا استفاده از ترکیبات جایگزین که در داخل کشور تولید شوند و بتوانند به طورموثر کلروز آهن را معالجه نمایند ضروری است . در تحقیق حاضر امکان استفاده از یک محصول فرعی صنایع فولاد به عنوان کودآهن و ماده بهساز خاک موردبررسی ق ...

واکنش ذرت بلال وگوجه فرنگی به عقب غلظت کادمیوم دردوخاک آهکی درآزمایش گلخانه ای موردبررسی واقع گرددکادمیوم تاثیر بروزن ریشه گوجه فرنگی دردوخاک نداشت حال‌آنکه 320 تب درمیلیون سبب کاهش شدیدذرت گردیدهرچند که رشدجهت هواشی گوجه فرنگی وذرت در هردوخاک باافزایش سطح کادمیوم کاهش بافت یافت معذالک کاهش رشد وذرت محسوس‌تر از کاهش رشدگوجه فرنگی بودافزایش میزان کادمیوم به خاک سبب غلظت کادمیوم درریشه و جهت هوائی گوجه فرنگی وذرت گردید ضمنا تخمین کادمیوم درریشه درگیاه بیشتر ازجهت هوائی آنها بود ...

از مهمی که سبب محدودیت جذب فسفر در خاکهای این ناحیه می‌شود ، داشتن پ‌هاش بالا و مقدار زیاد کلسیم در این خاکها می‌باشد زیرا در خاکهای قلیایی و آهکی فعالیت زیاد کلسیم سبب تشکیل ، دی‌کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت و... خواهد شد که همگی از حلالیت و قابلیت جذب فسفر در خاک می‌کاهند.لذا افزایش مواد آلی که سبب تولید اسیدهای آلی و افزایش فعالیتهای میکروبی و تخلخل بیشتر خاک می‌گردد که سبب آزادسازی فسفر فیکس شده مصرف آن بوسیله گیاه می‌شود.پس شایسته است که اثرات مصرف کود آلی کمپوست نیز بر ...