عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3787

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فشردگی خاک به عنوان نزدیکتر شدن ذرات تشکیل دهنده خاک به یکدیگر تعریف شده که موجب افزایش مقاومت خاک می شود. این فشردگی در اثر اعمال نیرو به خاک از طرق مختلف حاضل می شود و مهم ترین آنها عبور تراکتور و ادوات مربوط می باشد که با روند سنگین تر شدن آنها این موضوع حادتر می شود. فشردگی که در اثر عبور چرخهای تراکتور در عمقهای کم بوجود می آید، پس از عملیات خاک ورزی تا حد زیادی از بین می رود ولی فشردگی ایجاد شده در خاک کف شیار شخم باقی می ماند. از آنجا که بعد از کار با وسایل خاک ورزی، م ...

تعیین پارامترهای فیزیکی خاک از قبیل منحنی رطوبتی خاک ، هدایت آبی اشباع و منحنی نفوذ آب به خاک در مطالعات آبیاری و زهکشی، هیدرولوژی، مدیریت آب و کلیه پروژه‌های آب و خاک امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. تعیین پارامترهای فوق‌الذکر مستلزم عملیات صحرایی و آزمایشگاهی، صرف زمان و هزینه می‌باشد. بدین جهت کوششهای زیادی در راه مدل سازی و پیشگویی این پارامترها از روی سایر خصوصیات فیزیکی خاک که معمولا در دسترس بوده و اندازه‌گیری آنها معمول است (از قبیل بافت خاک و وزن مخصوص ظاهری) صورت ...

در این تحقیق رابطه پوشش گیاهی و خاک در پارک ملی کلاه‌قاضی، به روش اوردیناسیون مورد مطالعه قرار گرفت . این منطقه با وسعت حدود 50000 هکتار در جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. ابتدا کلیاتی از وضعیت منطقه شامل موقعیت جغرافیایی، تاریخچه، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی و اقلیم مورد بررسی واقع شد. چون هدف ، بررسی جوامع گیاهی منطقه و روابط این جوامع گیاهی با خاک آنها می‌باشد، لذا به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم، ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده (Stratified sampling)، تیپ‌های گیاهی ...

تالاب ها یکی از اجزا مهم و حیاتی اکوسیستم ها در بیوسفر به شمار می روند. این نوع اکوسیستم ها زیستگاه مناسبی برای پرندگان ، پرورش آبزیان و حیات وحش هستند.آب، گیاه، و خاک سه جز مهم تالابها هستند . در جهان اغلب تحقیقات بر روی اکوسیستم تالاب تنها بر روی گیاه، زندگی حیوانات وحشی و اکولوژی این سیستم ها متمرکز شده است و به فرآیندهای مربوط به خاک و یا نقش خاک در اکوسیستم تالاب کمتر توجه شده است. تبدیل اراضی تالاب به اراضی کشاورزی موجب تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی ...

تالاب ها یکی از اجزا مهم و حیاتی اکوسیستم ها در بیوسفر به شمار می روند. این نوع اکوسیستم ها زیستگاه مناسبی برای پرندگان ، پرورش آبزیان و حیات وحش هستند.آب، گیاه، و خاک سه جز مهم تالابها هستند . در جهان اغلب تحقیقات بر روی اکوسیستم تالاب تنها بر روی گیاه، زندگی حیوانات وحشی و اکولوژی این سیستم ها متمرکز شده است و به فرآیندهای مربوط به خاک و یا نقش خاک در اکوسیستم تالاب کمتر توجه شده است. تبدیل اراضی تالاب به اراضی کشاورزی موجب تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاههای خرکه - گریزه - قاملو- دوسرو دامپروری سنندج بترتیب درسطوحی معادل 65 235 -،140،270 هکتاربااشل 1:5000 براساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد. ...

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه درمزرعه یکصدهکتاری دکتر نخجوانی با اشل 1:500 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد.بانتیجه گیری ازتجزیه های خاک و ترسیم منحنی های مربوطه وشناخت دقیق وضع حاصلخیزی خاک برنامه ها واولویتهای تحقیقاتی درزمینه تغذیه گیاهی مشخص خواهدشد. ...

بخش اعظم فرسایش حاصلخیزی مربوط به آن قسمت از خاک سطحی است که ذرات ریز دانه که از نظر ساختمان و تبادل کاتیونی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند از لایه سطحی خاک جدا شده و انتقال می‌یابند. اهمیت این ذرات هنگامی آشکار می‌شود که از نقش آنها در خاکهای غیرزراعی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که خاک دارای مقادیر ناچیزی از مواد آلی است ، آگاهی یابیم . این ذرات به لحاظ وجود بار منفی در لایه خارجی خود جایگاههای مناسبی برای قرارگرفتن عناصر و کاتیونهای مناسب و تبادل غذایی با گیاه می‌باشند و از ...