عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات اجمالی خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی جنوب و جنوب شرق جرقویه در 6 ماه از سال 1374 بصورت صحرائی انجام و بر این اساس واحدهای نقشه و سریهای خاک مشخص و ارائه گردید در این مطالعات جمعا 116 پروفیل خاک در مساحت تقریبی 60000 هکتار حفر، مطالعه، و نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها جهت انجام آزمایشات pH , Ec به آزمایشگاه صحرائی گروه ارسال گردید که پس از دریافت نتایج آزمایشات صحرائی نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و راهنمای مربوطه و گزارش نهائی تهیه خواهد شد. ...

مطالعات اجمالی خاک‌شناسی و طبقه‌بندی اراضی جنوب و جنوب‌شرق جرقویه در 6 ماه از سال 1374 به صورت صحرائی انجام و براساس واحدهای نقشه و سریهای خاک مشخص و ارائه گردید در این مطالعات جمعا 116 پروفیل خاک در مساحت تقریبی 60000 هکتار حفر، مطالعه، و نمونه‌برداری شد که نمونه‌ها جهت انجام آزمایشات pH, Ec به آزمایشگاه صحرائی گروه ارسال گردید که پس از دریافت نتایج آزمایشات صحرائی نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی و راهنمای مربوطه و گزارش نهائی تهیه خواهد شد. ...

مطالعات صحرائی اجمالی خاک‌شناسی اراضی شمال اصفهان (منطقه دهق) در 7 ماهه اول سال انجام و نسبت به تهیه نقشه اولیه اقدام گردیده است . براساس مطالعات صحرائی واحدهای نقشه و سریهای خاک مشخص و ارائه گردیده است . در این مطالعه صحرائی جمعا 103 پروفیل خاک حفر، مطالعه و یادداشت‌برداری شد و نمونه‌های خاک به آزمایشگاه صحرائی ارسال گردیده است . این کار مطالعاتی پس از انجام نظارت فنی و تجزیه نمونه‌های خاک متعاقبا ادامه خواهد یافت و نسبت به تهیه نقشه‌های خاک ، طبقه‌بندی اراضی و گزارش نهائی ا ...
نمایه ها:
دهق | 

مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی حدود 6000هکتار از اراضی دشت کالپوش به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور ، بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ، ژنتیکی ، فیزیکی و شیمیائی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آن و تهیه گزارش جامع انجام می‌گیرد. در سال 1371 عکسهای هوائی منطقه تفسیر و با نقشه‌های عوارض طبیعی تطبیق و مقدمات تکمیل مطالعات صحرائی در سال 1372 فراهم گردیده است که پس از تکمیل مطالعات صحرائی و اخذ نمونه خاکهای شاهد نسبت به انجام تجزیه‌های کامل و تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد. ...

این مطالعات در دشت سبزوار به مساحت 100000 هکتار انجام شد هدف از انجام مطالعات تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی از نظر آبیاری می‌باشد. عملیات صحرائی شامل برداشت نمونه‌های خاک انجام شده و همچنین عملیات مقدماتی در جهت تهیه نقشه و گزارش در دست مطالعه می‌باشد که پس از دریافت نتایج تجزیه خاک گزارش تهیه و ارائه خواهد شد. ...

به منظور مطالعه خاکهای منطقه و تعیین استعداد و قابلیت آبیاری آنها عملیات صحرائی به روش اجمالی در سال 1374 صورت گرفت و توسط ناظر فنی کنترل گردید و واحدهای فیزیوگرافی و خصوصیات خاکها از نظر شوری و قلیائیت تعیین شده و در سال جاری نیز تفسیر نتایج و تهیه گزارش نهائی آن به مرحله اجرا درخواهد آمد. از این مطالعات مشخص شد که خاکهای این دشت کلا در 4 واحد فیزیوگرافی شامل دشت‌های مرتفع، دشت‌های سیلابی، دشت‌های آبرفتی دامنه‌ای و تراس‌های جام‌رود می‌باشد که شامل 11 سری در رده انتی‌سل و اری ...
نمایه ها:

مطالعه حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه های مربوطه درمزرعه یکصدهکتاری دکتر نخجوانی با اشل 1:500 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی انجام میگیرد.بانتیجه گیری ازتجزیه های خاک و ترسیم منحنی های مربوطه وشناخت دقیق وضع حاصلخیزی خاک برنامه ها واولویتهای تحقیقاتی درزمینه تغذیه گیاهی مشخص خواهدشد. ...

برای ترسیم منحنی مکش رطوبتی چندین روش پیشنهاد گردیده است . در این آزمایش سه روش جدید ابداع شده با روش تعیین منحنی مشخصه رطوبتی با دستگاه صفحه فشاری که در آزمایشگاههای خاک‌شناسی متداول است مورد مقایسه قرار می‌گیرد. آزمایش با بافت خاک مناطق مختلف (5 نوع بافت ) انجام می‌گیرد و در حال حاضر بافت‌های اغلب مناطق از روی نمونه‌های تهیه شده از مناطق تجزیه شده است و دستگاههای لازم برای اندازه‌گیری به روشهای مختلف در حال کالیبراسیون و آماده‌سازی برای اجرای طرح است . ...
نمایه ها:
بافت | 
خاک | 
منحنی | 

مطالعه حاصلخیزی خاک وتهیه نقشه های مربوطه درایستگاه صدهکتاری دکترنخجوانی بااشل 1/5000 وبراساس تهیه نمونه خاک وتجزیه های آزمایشگاهی نقشه های مربوطه تهیه خواهدشد. ...