عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 321

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت ویژگیها و خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و اراضی به منظور تعیین قابلیت آبیاری و استعداد اراضی و نیز تعیین چگونگی بهره‌برداری صحیح از منابع موجود در محدوده مورد مطالعه از اهداف اساسی است که اجرای طرح مورد نظر را ایجاد نموده و در این راستا بررسیهای لازم با استفاده از عکسهای هوائی و تغییر آنها و نقشه‌های توپوگرافی به مقیاس 50000 : 1 و مطالعه پروفیل‌های خاک انجام گردیده و با استفاده از مطالعات صحرائی و انجام تجزیه‌های شمییائی و فیزیکی بر روی نمونه‌های خاک و تلفیق اطلاعات جمع‌ ...
نمایه ها:
تکاب | 
بوکان | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی 90000 هکتار از اراضی نوخندان و دره‌گز بمنظور تکمیل مطالعات پوششی کشور و تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت و قابلیت آبیاری بر اساس حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام گردید. خاکها در سه واحد فیزیوگرافی و 8 سری و دو رده انتی‌سولها واریدی سولها طبقه‌بندی شده و رژیم رطوبتی خاک Aridic و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد. خاکهای واحد فیزیوگرافی دشت آبرفتی رودخانهای و دشت آبرفتی دامنه‌ای عموما مناسب و محدودیت آن وجود پستی و بلندی است ولی خاکهای واحد فیزیو ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه جرقویه به مساحت تقریبی 000،75 هکتار به منظور تعیین خصوصیات خاکها و طبقه‌بندی اراضی با مطالعه حدود 156 نقطه مطالعاتی انجام گردید و نمونه های خاک پروفیلهای سری های شاهد جهت انجام تجزیه های کامل به آزمایشگاه ارسال و ادامه مطالعات و تهیه گزارش و نقشه ها به 1372 موکول گردید. ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 30000 هکتار از اراضی ابهر - قروه به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی و همبستگی با خاکهای منطقه شمال غرب کشور بر اساس حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام گردید. نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد سریهای خاک جهت انجام تجزیه های کامل به آزمایشگاه ارسال تا پس از اخذ نتایج تجزیه های کامل نسبت به تهیه گزارش و نقشه ها اقدام گردد. ...
نمایه ها:
قروه | 
خاک | 
ابهر | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 40,000 هکتار از اراضی منطقه کوهرنگ و بیرگان به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی انجام گردید. (30,000 هکتار در سال 1370و 10,000هزار هکتار در سال 1371)سپس انواع خاکها و سری آن تعیین و نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد سریهای تجزیه خاک جهت تجزیه‌های کامل به آزمایشگاه ارسال تا پس از اخذ نتایج نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد. ...
نمایه ها:
نقشه | 
خاک | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 62/500 هکتار از اراضی شرق میامی شاهرود به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور ، تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیت اراضی انجام گردید. این مطالعات بر اساس مطالعات دو نقطه مطالعاتی در هر هزار هکتار و با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و عکسهای هوائی 1:50000 بعمل آمده که پس از اخذ نتایج تجزیه‌های کامل نمونه‌های خاکهای شاهد نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام خواهد گردید. ...
نمایه ها:
نقشه | 
میامی | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 50000 هکتار از اراضی غرب دامغان به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور، تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی انجام می‌شود. در سال 1371 عکسهای هوائی منطقه تفسیرو با نقشه‌های عوارض طبیعی تطبیق و مقدمات تکمیل مطالعات صحرائی درسال بعد فراهم گردیده است که پس از تکمیل مطالعات صحرایی و اخذ نمونه خاکهای شاهد نسبت به انجام تجزیه‌های کامل و تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد. ...
نمایه ها:
نقشه | 
خاک | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 40/000 هکتار از اراضی شرق دامغان در چهاچوب اجرای قسمتی از طرح پوششی کشور و به منضور بررسی خصوصیات ظاهری ، ژنتیکی ، شیمیائی و فیزیکی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آن و تهیه گزارش جامع انجام می‌گیرد. در سال 1371 عکسهای هوائی منطقه تفسیر و با نقشه‌های عوارض طبیعی تطبیق و مقدمات تکمیل مطالعات صحرائی در سال 1372 فراهم گردیده است که پس از تکمیل مطالعات صحرائی و اخذ نمونه خاکهای شاهد نسبت به انجام تجزیه های کامل و تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گ ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی یکصدهزار هکتار اراضی منطقه دوبران داراب به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور جهت تشخیص انواع خاکها و تعیین محدودیتها و قابلیت اراضی در منطقه به مرحله اجرا درمی‌آید. کارهای مطالعاتی مربوط به این طرح شامل تهیه عکس هوائی و نقشه‌های مربوطه تهیه و مورد تفسیر قرار گرفته و مطالعات صحرائی متعاقبا انجام خواهد شد. ...