عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال های اخیر توجه زیادی به مدیریت زمین کشاورزی برای کاهش، CO2 اتمسفر شده است. نوع استفاده از زمین عامل موثر بر ذخیره مواد آلی خاک مر باشد که بر کیفیت و کمیت مواد آلی ورودی، سرعت تجزیه بقایای گیاهی و فرایندهای مرتبط با پایداری مواد آلی اثر می گذارد. با این وجود، در مناطق خشک و نیمه خشک اطلاعات در مورد کیفیت و کمیت موادآلی خاک در رابطه با تغییر کاربری مراتع ناچیز است. بارندگی کم، حاصلخیزی ضعیف و چرای بیش از اندازه توسط دام از ویژگی های مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. ...

ضایعات پلیمری لاستیکهای فرسوده خودروها یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. تولید روز افزون این ضایعات سبب شده است تا راههای کاهش اثرهای مضر ناشی از تجمع آنها در محیط زیست نیز پر رنگ‌تر شود. دراین پژوهش اثرات مخلوط ذرات خرد شده لاستیک‌های فرسوده با خاک بر شاخص‌های کیفیت خاک سنجیده شده است. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان (لورک) با خاک فاین- لومی، میکسد، ترمیک، تیپیک، هاپل، آرجید و در هفت تیمار و سه تکرار در سال 1386 انجام گرفت. تیمارها شامل اختلاط ...
   
خاکدانه¬ و خاکدانه¬سازی نقش مهمی در فرآیند¬های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک ایفا می-کنند. یکی از عوامل موثر بر خاکدانه¬سازی و توزیع اندازه ذرات، کاربری اراضی و نوع کشت می¬باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیستم¬های کشت مختلف بر برخی ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی خاک و رابطه آن¬ها با توزیع اندازه ذرات می¬باشد. به این منظور از ریزوسفر 6 نوع کشت شامل گندم، جو، ذرت، یونجه، آیش و زمین تازه شخم¬خورده در سه تکرار و از دو موقعیت سطحی (10-0 سانتی¬متری) و عمقی (20-10 سانتی¬متری) نمونه¬بر ...