عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مبانی و اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی است. این تحقیق، که یک تحقیق بنیادی - نظری است، از روش توصیفی - تحلیلی کمک گرفت و با گردآوری اطلاعات از منابع اسلامی، به پاسخ‌گویی به چیستی مبانی و اصول خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی پرداخت. برای تدوین این تحقیق، از روش استنباط از آیات قرآن کریم و احادیث معصومین: استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق، نشان داد که خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی، دارای مبانی هستی‌شناختی ، مبانی انسان‌شناختی، مبانی ارزش‌ش ...

تحلیل گفتمان انتقادی خانواده در آثار ایبسن در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد و نگاه ایبسن به خانواده در چهار نمایشنامه‌اش بررسی می‌شود. بدین منظور تحلیل جامعه شناختی خانواده و نیز تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان نظری? مورد تحلیل درباره خانواده در این پژوهش بررسی می‌شوند تا جایگاه خانواده در آثار ایبسن بر اساس نظریات فرکلاف که مبتنی بر سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است، بررسی شوند. آثار نمایشی ایبسن به عنوان پدر نمایشنامه نویسی نروژ، از محدود? مرزهای نرو ...

. ..نظام خانواده، یک نهاد اساسى و محورى در جامعه است و به عنوان هسته اولیه براى سایر نهادهاى اجتماعى به شمار مى رود.خانواده با ازدواج مرد و زن تشکیل و با تولد فرزند تکمیل می شود. با بررسی پیرامون موضوع خانواده در قرآن کریم حدود 210آیه استخراج گردید ، که هر کدام به محورهای مختلف این بحث می پردازد. مفسر گرانقدر جهان تشیع علامه طباطبایی ره در آراء تفسیری خود ذیل آیات مربوط به خانواده به تفسیر و تبیین آنها پرداخته، و دیدگاه خود را بیان می نماید. تشکیل خانواده و ازدواج برای ب ...
نمایه ها:
نهاد | 

‌پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهتگیری مذهبی با نوع مرزهای ارتباطی خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن شهرستان نکا در سال 1389 می باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر شامل خوشه ای چندمرحله ای می باشد که از این بین 100 خانواده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. پس از انتخاب نمونه پرسشنامه ی جهتگیری مذهبی و پرسشنامه مرزهای ارتباطی اجرا گردید. پژوهش مورد نظر، جزو پژوهشهای همبستگی و رگرسیون بوده است. برای توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار ا ...

هدف پژوهش حاضر نشان دادن نقش اخلاق در مباحث مربوط به حقوق خانواده است . خانواده محبوبترین بنیان بشری و مهیاترین عرصه رشد و تعالی انسان و محکم ترین پناهگاهی است که انسان برای سکون و آرامش خود برگزیده است و در حقیقت اخلاق سرپناه و محافظ این کانون مقدس است خشت بنای جامعه و عالیترین ارج گذاری به فضائل اخلاقی خانواده است? کانونی که اصول و قوانین و مقررات آن بیشتر مربوط به اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است .برخی از قواعد و آموزه های اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی ب ...
نمایه ها:
حقوق | 
اخلاق | 

زن و قدرت در خانواده, تحلیل محتوای کیفی شش رمان پرفروش دهه اخیر، در سال های 1378 الی 1388 موضوع پژوهش حاضر است.در این پژوهش کوشش شده است به این سوالات پاسخ داده شود که در رمانهای زنان نویسنده دهه اخیر, قدرت زنان چگونه بازنمایی شده و این رمان ها چه نوع مناسباتی از روابط بین زن و خانواده را بازنمایی می کنند, و تجربه زن در خانواده به چه صورت تصویر شده است. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر با مطالعه جامعه شناسی رمان , جایگاه ادبیات عامه پسند در مطالعات فرهنگی و هم چنین رابطه زنان و رم ...

وضعیت تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی در خانواده هایی با بروز همسر آزاری در استان چهارمحال و بختیاری خلاصه ضرورت اجرا و اهداف كاربردي طرح: همسرآزاري به عنوان يك معضل بهداشت عمومي و رواني به انواع گوناگوني از آزارهاي صورت گرفته نسبت به همسر اطلاق ميشود. همسرآزاري رايجترين شكل خشونت عليه زنان ميباشد كه تأثير منفي بر اولويتهاي بهداشتي مهم نظير سلامت و ايمني مادران، تنظيم خانواده و بهداشت رواني دارد. اين پژوهش با هدف بررسي شيوع انواع همسرآزاري و عوامل مرتبط با آن انجام می شود خلاصه ر ...

این یک واقعیت تلخ است که هر ساله میلیون‏ها کودک در جهان تحت تاثیر یک رویداد بحرانی زندگی به نام طلاق قرار می‏گیرند. (Roehrle&Stathakos, 2003: 31) به عنوان مثال سالانه در آمریکا بیش از یک میلیون کودک بااین بحران مواجه‏اندکه این میزان در آلمان معادل 140 هزار نفر است (همان).در این راستا، سازمان بهزیستی کشور با هدف تحکیم بنیان خانواده، شناسایی و کمک به برطرف کردن مشکلات خانواده‌های متقاضی طلاق و کاهش استرس پس از طلاق به منظور متعادل کردن جو عاطفی خانواده، مراکز مداخله کاهش طلاق ر ...

این پژوهش باهدف بررسی تاثیرآموزه های دینی برتحکیم خانواده که به روش کتابخانه ای انجام گرفته وبامراجعه به آیاتوروایات مفاله ی درسه بخش ارائه شده است، بخش اول شامل کلیات پژوهش که به بیان مس أله، اهمیت وضرورت موضوع وتعریف مفاهیم اساسی وبخش دوم تاثیرآموزه های دینی برخانواده درسه مرحله تشکیل، تحکیم، تعالی موردبررسی قرارگرفته کهاجمالامی توان گفت که آموزه های دینی درقالب آیات شریفه قرآن وروایات معصومین علیهم السلام درمرحله تشک یل خانوادهتاکیدبرانتخاب همسربرپایه دستورات دین دارد. ودر ...
نمایه ها:
تحکیم |