عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 441

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خالص‌سازی ایزولات ایرانی ویروس برگ قاشقی باقلا با پودرکردن بافت باقلا در ازت مایع و استخراج ویروس با آنزیم و بدنبال آن تیمار عصاره با تریتون ایکس - 100 و کلروفرم - بوتانول ، رسوب ویروس با پلی‌اتیلن گلیلول ، سانتریفوژکردن افتراقی و سانتریفوژکردن در ستونهای سوکروز دارای شیب چگالی انجام گرفت . پرپاراسیون خالص‌شده حاوی پیکره‌های پلی‌هدرال به قطر 28 نانومتر بود. با تزریق این پرپاراسیون به خرگوش آنتی‌سرمی تهیه شد که دارای تیترهمولوگ 4096 در آزمایش سرولوژیکی رسوب در قطرات کوچک بود. ...

آب با خلوص بالا یک ترکیب حیاتی برای فرآیندهای تولیدی در بیشتر صنایع دنیا می باشد. سیستم های تصفیه آب متداول برای خالص سازی یا حذف مواد جامد حل شده در آب متکی به روشهای یون زدائی بوسیله ماده شیمیایی می باشند. این سیستم های یون زدائی آب، از یک بستر مخلوط زرین های تعویض یونی استفاده می کنند که با استفاده از فرآیندهای شیمیایی ناپیوسته باید بطور مرتب احیاء شوند به همین دلیل هر روز میلیونها گالن مواد شیمیایی برای تولید آب خالص در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این روشه ...

جداسازی و خالص سازی باکتریهای گرمادوست مولد انزیم لیپاز مقاوم به حرارت ازمناطق طبیعی مانند خاک ، معادن ذغال سنگ و چشمههای آب گرم و کودهای در حال فساد با استفاده از روشهای معمول در میکروبیولوژی و محیط کشت مناسب انجام می شود . گونه و یا گونه هایی را که بهترین فعالیت آنزیمی را دشته انتخاب کرده و جهت تولید آنزیم و خالص سازی آن بکار برده می وشند. پارامترهای مهم درتولید آنزیم مانند منابع نیتروژن دار، کربن دار ، اثر و درجه حرارت و هوادهی بررسی و سپس بهینه می شوند. خالص سازی آنزیم لی ...

ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان از گیاهان بادنجان آلوده در اصفهان جداسازی و به طور مکانیکی به گیاهان ‏‎N.tabacum Var. Turkish ،Nicotiona glutinosa‎‏ منتقل شد. خالص سازی پیکره کامل ویروس با همگن سازی بافت آلوده گیاهان ‏‎N.tabacum Var. Turkish ،Nicotiona glutinosa‎‏ در بافرسیترات و اسیدی کردن عصاره تا 4/5 ‏‎PH‎‏ ، سانتریفوژ کردن افتراقی و سانتریفوژ کردن در ستون های دارای شیب پله ای سوکروز انجام شد خالص سازی نوکلئوکپسید ویروس با اضافه کردن ‏‎Triton X-100‎‏ به میزان 2% به عصاره و ...

فسفریک اسید که محصول پتروشیمی است به روش تر تهیه می‌شود و در ارتباط با نوع سنگ فسفات به کار برده شده در فرایند تولید، عناصر مختلف از جمله فلزات واسطه در آن وجود دارند. با توجه به کاربرد آن در صنعت و احیانا" در صنایع غذایی ضرورت ایجاب می‌کند که عمل خالص‌سازی روی آن انجام گیرد. اجرای این طرح تحقیقاتی در ارتباط با خالص‌سازی این فرآورده پتروشیمی به روش استخراج با حلال انجام شده است . حلال آلی به کار برده شده بایستی به مقدار کمی با آب مخلوط شود و ضمنا" بسادگی از طریق تقطیر بازیافت ...
نمایه ها:
شستشو | 
شیمی | 

اوره‌ای مورد نیاز محیطهای کشت میکروبیولوژی باید از درجه خلوص خوب و بالایی برخوردار باشد. برای این منظور اوره‌ی حاصل از صنایع پتروشیمی، تحت مراحل مختلف خالص‌سازی از قبیل ری‌کریستالیزاسیون، فیلتراسیون، انجماد و یون‌زدایی خالص‌سازی می‌گردد. ...
نمایه ها:
اوره | 

اسید فسفریک تولید شده با روش تر که محصول واکنش سنگ فسفات و اسید سولفوریک می باشد، حاوی ناخالصیهای متعددی است که جهت مصرف در منابع مختلف باید تصفیه شود . در این مقاله یک روش ترکیبی جدید مرکب از یک فرایند فیزیکی شامل فیلتراسیون اسید فسفریک گرم از روی کبک دیاتومیت و یک فرایند شیمیایی شامل تبدیل اسید فسفریک به فسفات اوره و تبدیل مجدد آن به اسید فسفریک و گزالات اوره در اثر واکنش فسفات اوره و اسید اگزانیک ارائه شده است . شرایط دمایی و میزان بازده هر یک از مراحل فرایند مشخص شده ان ...
نمایه ها:

سویه 58 ‏‎F‎‏ قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم که در این تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت از مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی کرمانشاه تهیه شده بود. قبلا مشخص شد که این سویه توانایی تولید میزان بالای آنزیم را داراست. جهت خالص سازی آنزیم پلی گالاکتوروناز از روش کروماتوگرافی تبادل یونی از نوع کاتیونی بر روی بستر ‏‎CM-Sepharose Fast Flow‎‏ با ‏‎PH‎‏ معادل 5/5 تنظیم شده توسط بافر استات سدیم 50 میلی مول استفاده شد. برای جداسازی پروتئین های متصل به ستون، شیب نمک کلرید سدیم یک مول به کار رفت. ...

آنزیم ((گلیسرول - 3 - فسفات دهیدروژناز)) واکنش تبدیل ((دی هیدروکسی استون فسفات) به ((گلیسرول - 3 - فسفات)) را در حضور ((کوآنزیم نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوتید)) احیا شده، با ثابت تعادلی در حدود 12 10 در دمای 25 درجه سانتی گراد کاتالیز می نماید. برای استخراج این آنزیم از روش های ((راسب)) نمودن ((اسیدهای نوکلئیک)) به وسیله ((استرپتومایسین سولفات)) و با افزایش قدرت یونی محلول به کمک ((نمک سولفات آمونیوم)) و ((کروماتوگرافی ژن فیلتراسیون)) بر روی ((ستون سفادکس ‏‎G-100‎‏)) و ((کرو ...