عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش بمنظور سازگاری و همچنین تعیین خواص کمی و کیفی 8 رقم خرمای تجارتی دنیا (خارجی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردیده است . هر تیمار شامل 3 اصله نهال به فاصله 8x8 متر می‌باشد. بعد از کاشت تا سال هشتم عملیات مراقبت و نگهداری در مورد آنها اعمال و وضعیت رویشی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از سال هستم به بعد روی خواص کمی و کیفی میوه، رکوردگیری بعمل می‌آید و با آزمون دانکن میانگینها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. ...

تعیین خواص کمی و کیفی میوه توده های محلی کنار کشور و معرفی ارقام برتر ‏‎(Zizyphus spina-christi L.)‎‏ در این طرح که به مدت 3 سال اجرا خواهد گردید میوه واریته های کنار وحشی موجود در هر استان با بازدید از مناطق (در سطح روستا) به صورت مشاهده ای در محل رویش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و میوه فنوتیپهای برتر جهت ارزیابی بیشتر به آزمایشگاه تشخیص کمیت و کیفیت ارسال خواهند شد. در زمان نمونه برداری از تک درختان هر منطقه آدرس و کروکی دقیق انها تعیین خواهد شد و در نهایت پس از تجزیه های ک ...

در این بررسی لاینهای خالص شده از توده محل چمپا به شماره‌های 401، 405 و لاینهای خالص شده از توده محلی گرده با شماره‌های 205 و 201 به همراه لاین 3002 از چمپای محلی منطقه گرمسیر استان و چرام یک و دو در یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در مساحت هر کرت 18 متر مربع کشت گردیدند. از بین ارقام مذکور لاین 3002 و ارقام جرام یک و جرام دو بعلت عدم سازگاری به شرایط آب و هوای یاسوج از فاز رویشی فراتر نرفته و عقیم ماندند. لاینهای 201، 205، 401 و 405 پس از پایان فصل رویش برداشت گردیدند اما با ...

در این بررسی تعداد 4 رقم برنج رایج محلی به همراه رقم سپیدرود در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار بمدت 2 سال از نظر خواص زراعی و کیفی پخت و ... مورد بررسی قرار گرفتند که در سال دوم نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که بین تیمارهای شرکت‌کننده در آزمایش از نظر عملکرد آماری در سطح 1 درصد در جهت کاهش عملکرد تفاوت بسیار معنی‌داری وجود داشته است . ضمنا بیشترین عملکرد را برنج صدری دره‌شهر(رشتی) با میانگین عملکرد 4818 کیلوگرم شلتوک در هکتار و کمترین عملکرد را برنج گرده ریشک‌دار ب ...

ساخت الکترودهای قلیایی نوع 7018E از نظر فن آوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این الکترودها به دلیل داشتن «مقاومت بالا در مقابل ضربه» در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد و نیز درصد بازیابی مناسب جوش، کاربردهای فراوانی در صنایعی نظیر: نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت سازه ها، خودروسازی، ساخت مخازن تحت فشار و غیره دارند. جذب رطوبت توسط پوشش این الکترودها و عدم استفاده صحیح از آن ها باعث بروز مشکلاتی در فرایند جوشکاری و جوش حاصله می شود. جذب رطوبت توسط پوشش الکترود باعث واکنش با مواد آهن ...

بمنظور حفظ خواص کمی و کیفی مطلوب رقم تجارتی بختگان در سال 1369 نیز مانند برنامه همه ساله سلکسیون آن انجام و سلکسیون های سالهای مختلف با هم مقایسه می گردند و پس از آن محصول دهی ، زودرسی ، طول الیاف ، کیل ، یکنواختی ، ظرافت مقاومت ، استحکام و کشش الیاف مورد مطالعه قرار می گیرند تا نحوه انجام سلکسیون سال آتی مشخص شود . این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی 6 تیمار در 4 تکرار انجام می شود . و محاسبات آماری روی محصول دهی از دو خط کشت شده خواهد بود .در این آزمایش با آزمون F و محاسب ...

بمنظرو سازگاری ارقام پیاز بشرایط محیطی و خواص کمی و کیفی آن و مقدار ماده خشک آنها این تحقیق بر روی 10 رقم پیازایرانی و خارجی همراه با پیاز قرمز آذرشهر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار مورد بررسی قرار خواهندگرفت ودرطول دوران رشد ونمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی ازصفات مورد لزوم یادداشت برداری بعمل خواهدآمد.نتایج هرساله براساس روش طرح بلوکهای کامل تصادفی و تجزیه واریانس ساده درپایان اجرای طرح تجزیه واریانس مرکب انجام خواهدشد. ...

بمنظور بررسی اثرات پایه های مختلف در خواص کمی و کیفی 3 رقم گریپ فروت معرفی شده در دشت جیرفت با استفاده از چهار پایه در طرح بصورت کرت های خردشده درچهار تکرار باکاشت 9درخت درهرواحد یاکرت آزمایشی با فواصل 7x7 متردرمساحت 21068 متر مربع بمرحله اجرا درمی آید ازسال چهارم پس‌ازکاشت و زمین اصلی میزان محصول وکیفیت میوه ازنظر میزان آب ،صافی پوست ،قطر پوست ودرشتی میوه و سایرخصوصیات داخلی میوه در دفاتر مربوطه ثبت و براساس موازین کرت های خردشده تجزیه واریانس می شود. ...

به منظور مطالعه بهترین دورگهای جدید پنبه که علاوه بر محصول‌دهی بسیار خوب غالبا دارای صفات ممتاز کیفی‌اند این بررسی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 5 تکرار در 7 ایستگاه مهم تحقیقاتی پنبه روی 6 دورگ انجام می‌شود. فاکتورهای مورد مطالعه عبارتند از: فرم بوته، محصول‌دهی، زودرس ، تحمل به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه، خصوصیات کیفی الیاف و دانه‌روی صفات محصول‌دهی، زودرسی و تحمل به بیماری، تجزیه و تحلیل آماری انجام و مقایسه میانگین‌های هر صفت با استفاده از آزمون دانکن صورت م ...