عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تنوع ارقام انگور در منطقه کرمانشاه و بمنظور استفاده بهینه از این ارقام جهت تحقیقات به‌نژادی و به‌زراعی، این آزمایش بمورد اجرا گذارده شد. شناسائی و جمع‌آوری ارقام با استفاده از دیسکریپتورهای بانک ژن انجام می‌شود. در سال جاری ارقام بومی و ارقام اصلاح شده استان جمع‌آوری و تعدادی از صفات کمی و کیفی آنها تعیین، کلید شناسائی و همچنین کلکسیون آنها تهیه گردید. ...

این آزمایش بمنظور سازگاری و همچنین تعیین خواص کمی و کیفی 8 رقم خرمای تجارتی دنیا (خارجی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردیده است . هر تیمار شامل 3 اصله نهال به فاصله 8x8 متر می‌باشد. بعد از کاشت تا سال هشتم عملیات مراقبت و نگهداری در مورد آنها اعمال و وضعیت رویشی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از سال هستم به بعد روی خواص کمی و کیفی میوه، رکوردگیری بعمل می‌آید و با آزمون دانکن میانگینها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. ...

تعیین خواص کمی و کیفی میوه توده های محلی کنار کشور و معرفی ارقام برتر ‏‎(Zizyphus spina-christi L.)‎‏ در این طرح که به مدت 3 سال اجرا خواهد گردید میوه واریته های کنار وحشی موجود در هر استان با بازدید از مناطق (در سطح روستا) به صورت مشاهده ای در محل رویش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و میوه فنوتیپهای برتر جهت ارزیابی بیشتر به آزمایشگاه تشخیص کمیت و کیفیت ارسال خواهند شد. در زمان نمونه برداری از تک درختان هر منطقه آدرس و کروکی دقیق انها تعیین خواهد شد و در نهایت پس از تجزیه های ک ...

اثر فاکتور زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی محسوس و معنی‌دار می‌باشد، بطوریکه چغندرهائی که خیلی زود و یا خیلی دیر برداشت می‌شوند از خاصیت سیلوپذیری کمتری برخوردار می‌باشد. ...

هشت رقم پنبه وارداتی از کشورهای مختلف که در آزمایشات مقدماتی وضعیت بهتری داشتند بادو رقم تجارتی ساحل و ورامین مورد مقایسه با طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه ایستگاه کارکنده ومزارع منطقه بندر گز قرار گرفتند. رقم Crema در ایستگاه کارکنده با 2110 کیلوگرم در هکتار وش بیشترین محصول را داشتند در صورتیکه ارقام ساحل و ورامین به ترتیب 1920 و 1455 کیلوگرم وش در هکتار تولید کردند و در بقیه صفات از جمله زودرسی، تعداد قوزه، وزن قوزه و بیماری از رقم فوق وضعیت بهتری نسبت به بقیه ارقام ب ...

بمنظور بررسی اثر پتانسیل آب همراه با پتاسیم روی رشد درخت و خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو و برآورد نیاز آبی و مرکبات و نیز افزایش راندمان آبیاری این طرح در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در جهار تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل به اجراء در خواهد آمد فاکتور آبیاری بر اساس پتانسیل آب و خاک با استفاده از تانسیومتر در چهار سطح (60، -40، -20 کیلو پاسکال و بدون آبیاری) می‌باشد فاکتور پتاسیم بر اساس سن درخت‌ها در چهار سطح (0, 50, 100, 150 gr) ضربدر سن ...

با توجه به اهمیت صادرات خرما از یکطرف و شناختن ارقام معروف تجارتی سازگار با هر منطقه، در سال 1369 طرحی با عنوان بررسی و مقایسه کمی و کیفی ارقام خرمای حاصل از کشت بافت به تصویب رسید که نتایج مرحله اول آن نشان داد از بین 5 رقم مجول، توری، دگلت نور، برحی و استعمران با توجه به اینکه رقم مجول گیرائی بسیار ضعیفی داشت لذا در اجرای طرح حاضر که در واقع مرحله دوم طرح فوق می‌باشد از تیمارهای آزمایشی حذف گردید. در این طرح که به روش بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام می‌شود میزان محص ...

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی هفت واریته توتون گرمخانه ای، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 83-1382 در ایستگاه تحقیقات توتون رشت به اجراء در آمد. تیمار ها شامل: 1) ‏‎Coker347‎‏ 2)‏‎VE1‎‏ 3) ‏‎PVH19‎‏ 4) ‏‎PVH50‏‎‎‏‎‏ 5)‏‎RGH4‎‏ 6)‏‎NC71‎‏ بوده و صفات کمی مورد ارزیابی شامل وزن برگ سبز، وزن برگ خشک، قیمت هکتاری، تعداد برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع بوته، شروع غنچه دهی، شروع گلدهی، مدت زمان گلدهی کامل و صفات کیفی شامل ا ...

بمنظور حفظ خواص کمی و کیفی مطلوب رقم تجارتی بختگان در سال 1369 نیز مانند برنامه همه ساله سلکسیون آن انجام و سلکسیون های سالهای مختلف با هم مقایسه می گردند و پس از آن محصول دهی ، زودرسی ، طول الیاف ، کیل ، یکنواختی ، ظرافت مقاومت ، استحکام و کشش الیاف مورد مطالعه قرار می گیرند تا نحوه انجام سلکسیون سال آتی مشخص شود . این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی 6 تیمار در 4 تکرار انجام می شود . و محاسبات آماری روی محصول دهی از دو خط کشت شده خواهد بود .در این آزمایش با آزمون F و محاسب ...