عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 334

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از الیاف پشم دباغی شده در کنار الیاف پشک نو در تولید خامه قالی یک واقعیت غیرقابل انکار است . در صورتی که الیاف پشم دباغی شده دچار آسیب‌های شیمیایی شود خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت که شدت این تاثیرات در شرایطی که عملیات دباغی بصورت کنترل شده صورت نگیرد حادتر است . در این طرح، نحوه تاثیر پشم دباغی شده بر خواص فیزیکی و مکانیکی لیف ، خامه قالی و فرش دستیاف مورد مطالعه قرار گرفته و شدت این تاثیرات با تغییر درصد الیاف دباغی بررسی می‌گردد. ...

کامپوزیتهای دندانی که امروزه در دندانپزشکی ترمیمی کاربرد فراوانی پیدا کرده‌اند بطور کلی از سه فاز تشکیل شده‌اند: فاز ماتریس ، فاز پراکنده(تقویت‌کننده) و فاز بین سطحی. فاز بین سطحی، بین دو فاز ماتریس و فاز پراکنده قرار گرفته و اتصال آنها را به یکدیگر بهبود می‌بخشد. این فاز که عمدتا از ترکیبات سیلانی است به روش پیوندزنی روی فاز پراکنده تهیه می‌شود، روی خواصی چون سایش ، سختی، مقاومت فشاری و خمشی و شکست کامپوزیت تاثیر فراوانی دارد. بررسی نقش مقدار و نوع عامل اتصال مورد نظر است . ...

خصوصیات فیزیکی: شامل جرم ویژه، ابعاد الیاف ، پریوبسیته، هم‌کشیدگی و واکشیدگی، میزان رویش سالانه درصد رطوبت خصوصیات شیمیائی: شامل میزان سلولز، کیتین، مواد استخراجی، خاکستر، همی‌سلولز و مواد محلول در آب . خواص مکانیکی: شامل میزان خمش ، برش موازی الیاف ، کشش عمود بر الیاف ، فشار موازی و عمود بر الیاف ، میخ‌کشی، سختی، شکاف‌خوری، مقاومت به ضربه، مدلهای معمول تاغ‌های نمونه‌برداری شده و همچنین خصوصیات آناتومیک این چوب از طریق ماکروسکوپی و میکروسکوپی و نیز ارزش حرارتی چوب تاغ بررسی و ...

آب پنیر شیرین SW ، آب پنیر کندانسر C1W ، آب پنیر کنسانتره C2W و پودر آب پنیر WP برای جایگزینی سطوح مختلف ماده خشک بدون چربی MSNF در بستنی وانیلی ایرانی بکار برده شدند. سطوح جایگزینی برای گروهها به ترتیب 16 یا 32 درصد و 16 یا 32 یا 48 یا 64 درصد و 16 یا 32 یا 48 درصد و 16 یا 32 یا 48 درصد بوده است . همه مخلوطهای بستنی طوری تهیه شدند که دارای 6 درصد چربی ، 5ˆ12 درصد MSNF ، 5ˆ15 درصد شکر و 5ˆ0 درصد پانیول باشند. نتایج نشان داد که جایگزینی بوسیله سطوح مختلف WP,C1W,SW تاثیر معنی‌ ...

با توجه به نقش اصلی استخراج‌کننده‌های مس در واحدهای استخراج با حلال و نیز قیمت بالای این مواد نیاز به یک سری بررسی بر روی خواص فیزیکی، سینتیکی و شیمیایی استخراج‌کننده‌هاس مس احساس می‌شد. در این تحقیق ابتدا به معرفی چندنوع استخراج‌کننده مس پرداخته شده است و سپس مشخصات فیزیکی و شیمیایی این مواد و ارتباط آنها در طراحی واحدهای صنعتی و عملیات اجرایی مورد مطالعه قرار گرفته است . دستورالعمل تعیین خوص فیزیکی و سینتیکی و شیمیایی استخراج‌کننده‌های مس بهترین مهمترین بخش این تحقیق به شما ...

به منظور کنترل نقشه‌های پایه به مقیاس 500000:1 تهیه شده جهت استفاده در تهیه نقشه خاکهای ایران به مقیاس 1000000:1 و انجام مطالعات صحرائی و شناسایی خاکهای مناطق فاقد مطالعات خاک‌شناسی قبلی طرح مذکور در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شد. در ادامه این طرح در سال 1376 کلیه پروفیل‌های مطالعه شده (4333 پروفیل) با توجه به مشخصات مرفولوژیکی و نتایج حاصل از تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی براساس سیستم تاکسونومی خاک (1994) طبقه‌بندی و جهت تهیه پایگاه اطلاعات کامپیوتری ...

با توجه به نقش اصلی استخراج‌کننده‌های مس در واحدهای استخراج با حلال و نیز قیمت بالای این مواد نیاز به یک‌سری مطالعه و بررسی بر روی خواص فیزیکی و شیمیائی استخراج‌کننده‌های مس احساس می‌شد. در این تحقیق ابتدا به معرفی چند نوع استخراج‌کننده مس پرداخته شده است و سپس مشخصات فیزیکی و شیمیائی این مواد و ارتباط آنها در طراحی واحدها صنعتی و علمیاتی اجرائی مورد مطالعه قرار گرفته است . دستورالعمل تعیین صفات فیزیکی و شیمیائی استخراج‌کننده‌های مس مهمترین بخش این تحقیق به شمار می‌رود که در ...

خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی فلزات به خواص میکروسکوپی آنها بستگی دارد. بارگذاری ( شوک ) انفجاری موجب تغییرات در جهت گیری مولکولی کریستالهای فلزی شده و در نتیجه خواص ماکروسکوپی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد . در این تحقیق در نظر است که اثرات کنترل شده شوک انفجاری را بر روی خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی یک سری از فلزات و یا آلیاژهای آنها بررسی نمائیم تا با کنترل شوک انفجاری بتوان خواص ماکروسکوپی یک سری از فلزات را بهینه کرد . ...

هدف از این مطالعه پیش‌بینی آب قابل استفاده خاک از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی می‌باشد. اندازه‌گیری مستقیم آب قابل استفاده در مزرعه بسیار مشکل و وقت‌گیر وبده و لذا برای سهولت و تسریع تعیین آن معمولا" از روابط آماری معنی‌داری که بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و مقدار آب قابل استفاده بوجود می‌آید، استفاده می‌کنند. به این منظور تعدادی مزرعه و نقطه پژمردگی دائم (در حالت دست نخورده) و خصوصیاتی از قبیل بافت ، مواد آلی ، CEC ، وزن مخصوص ظاهری و ... اندازه‌گیری خواهد شد، ...