عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاک‌شناسی نیمه تفصیلی حدود 6000هکتار از اراضی دشت کالپوش به منظور تکمیل مطالعات پوششی کشور ، بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ، ژنتیکی ، فیزیکی و شیمیائی خاکها جهت مشخص نمودن انواع خاکها و پراکنش آن و تهیه گزارش جامع انجام می‌گیرد. در سال 1371 عکسهای هوائی منطقه تفسیر و با نقشه‌های عوارض طبیعی تطبیق و مقدمات تکمیل مطالعات صحرائی در سال 1372 فراهم گردیده است که پس از تکمیل مطالعات صحرائی و اخذ نمونه خاکهای شاهد نسبت به انجام تجزیه‌های کامل و تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد. ...

به منظور مطالعه خاک‌شناسی تفصیلی دقیق ایستگاه زیتون طارم علیای زنجان به مساحت 16 هکتار، 9 پروفیل حفر و تشریح گردید. در ایستگاه مزبور پس از بررسی خصوصیات ژنتیکی، مرفولوژیکی، نمونه‌های خاک پروفیل‌های شاهد جهت انجام تجزیه‌های فیزیکی و شیمیائی به آزمایشگاه زنجان ارسال گردید که پس از حصول نتایج آزمایشگاهی نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌های مربوط اقدام خواهد شد. ...

به منظور کنترل نقشه‌های پایه به مقیاس 500000:1 تهیه شده جهت استفاده در تهیه نقشه خاکهای ایران به مقیاس 1000000:1 و انجام مطالعات صحرائی و شناسایی خاکهای مناطق فاقد مطالعات خاک‌شناسی قبلی طرح مذکور در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شد. در ادامه این طرح در سال 1376 کلیه پروفیل‌های مطالعه شده (4333 پروفیل) با توجه به مشخصات مرفولوژیکی و نتایج حاصل از تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی براساس سیستم تاکسونومی خاک (1994) طبقه‌بندی و جهت تهیه پایگاه اطلاعات کامپیوتری ...

مطالعات خاک‌شناسی دقیق اراضی ایستگاه تحقیقات خاکهای شور و قلیائی قزوین به مساحت 94 هکتار به منظور شناسائی دقیق خاکها جهت اصلاح اراضی و افزایش سطح زیر کشت و عملکرد محصول در واحد سطح انجام گردیده است . با استفاده از نقشه‌های عوارض طبیعی به مقیاس 2000:1 نسبت به حفر و مطالعه حدود 47 پروفیل و مته به فواصل تقریبی 150 متر اقدام و نمونه خاکها به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین و نمونه‌های بهم نخورده جهت انجام آزمایشات فیزیکی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ارسال گ ...

بمنظور مطالعه در رابطه بین خصوصیات مرفولوژیکی بوته سیب‌زمینی (تعداد ساقه، ارتفاع بوته، وضع برگها و سطح برگ ) بر روی عملکرد ارقام مختلف سیب‌زمینی این بررسی‌ها با شش رقم سیب‌زمینی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بمرحله اجرا درآمد که در سال اول اجرای این بررسی با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی بوته سیب‌زمینی ارقام کاسموس ، پیکاسو و موندیال با عملکردهای 73/307 تن در هکتار 56/644 تن در هکتار و 53/312 تن در هکتار نسبت به سایر ارقام در سطح 1 درصد و 5 درصد برتری داشته‌اند. ...

با استفاده از مطالعات خاکشناسی انجام شده خصوصیات مورفولوژیکی ، ژنتیکی و شیمیائی خاکها مورد بررسی مجددقرار خواهد گرفت و نهایتا" همه خاکها با یکدیگر هماهنگ و خاکهای مشابه تحت یک سری نامگذاری خواهد شد که در آینده هر نوع مطالعات جدید بر اساس این سریهای نامگذاری خواهد بود. مساحت مناطق مورد مطالعه حدود 25 میلیون هکتار میباشد که در سال 71 نقشه های مطالعات خاکشناسی با مقیاسهای مختلف به 1:50000 تبدیل و به صورت یکنواخت درآمده و دشتهای موجود و تعداد نقاط مطالعاتی مورد لزوم تعیین و مقدما ...

در این طرح که به روش کاملا تصادفی با سه تکرار انجام میشود ویژگیهای مرفولوژیک خصوصیات میوه درختان حاصل از کشت بافت رقم برحی با درختان حاصل از پاجوش همین رقم مورد مقایسه قرار میگیرند. با توجه به اینکه در سال اول اجرای طرح خسارت ناشی از آفت کنه تارتن خرما به میوه‌ها چشمگیر بود ثبت و مقایسه خصوصیات میوه انجام نشد اما بنظر میرسد از نظر ویژگیهای مرفولوژیک تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشته باشد. ...

این طرح بمنظور بررسی تاثیر روزافزون کشت برنج بر خصوصیات مرفولوژیکی، میکرومرفولوژیکی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای استان اصفهان صورت گرفت. کشت برنج بهمراه عملیات شله زنی (گل آب کردن مزرعه و سپس حرکت تراکتور روی آن) برای حفظ و نگهداری آب در سطح خاک صورت می گیرد. نتایج اولیه نشان می دهد که عملیات شله زنی در مزارعی که دارای بافت خاک سنگین تا خیلی سنگین هستند طی دو سال اول باعث ایجاد لایه ای متراکم و با نفوذپذیری کم در زیر لایه شخم در عمق 35-20 سانتیمتری می گردد. ضمن اینک ...

بمنظور دستیابی به لاینهای برتر و پرمحصول گندم دروم تعداد 118 توده نسل F6 گندم دروم از حیث خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکولوژیکی و مقاومت به بیماریها به ویژه زنگهای غلات و ...... مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به خصوصیاتی از قبیل زودرسی - مقاومت به بیماریها رنگ دانه و کیفیت و .... تعداد 52 لاین برتر گزینش و جهت ادامه بررسی به آزمایش مقایسه مقدماتی عملکرد برده شدند. ...