عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در چند سال اخیر مواد الکترواپتیک آلی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند، در حالیکه خواص الکترواپتیک تعداد کمی از آنها بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مطالعه پاسخ دهی الکترواپتیک مواد آلی و تعیین ضرایب الکترواپتیک آنها می تواند زمینه را برای تحقیقات بیشتر روی این مواد به منظور استفاده از آنها در کاربردهای صنعتی فراهم سازد. در این میان لایه های نازک پلیمری، مخصوصا پلیمرهای آلائیده با رنگینه ها به علت کاربردشان دارای اهمیت به سزایی هستند. به همین منظور، در مرکز پژوهشی فیزیک ...