عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2022

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حلزون با Melanopsis Praemorsal از انواع نرم تنان گاستروید آب شیرین است . بیولوژی تولید مثل این حیوان تاکنون بطور کامل کار نشده است .و اکولوژی حیوان نیز در ایران و بخصوص در منطقه خراسان مورد بررسی قرارنگرفته است .مطالعاتی که توسط Jacob برروی گونه های دیگری از خانواده Melanoiidae بعمل‌آمده پدیده های بکرزائی و انواع‌پلی پلوئیدی را نشان داده است .گونه M.praemorasa در بعضی نقاط منطقه مدیترانه میزبان واسطه مرحله لاروی بعضی از انواع کرمهای انگلی ترماتود می باشد.هدف در این بررسیها مط ...

نظر به اهمیت ازبین بردن شاخ در گوساله‌ها و مشکل بودن روشهای قبلی مانند الکتروکوتر و اره شاخبر با بکاربردن پماد شاخسوز در سن 7 روزگی از رشد شاخ در گوساله‌ها می‌توان جلوگیری نمود. طرز کار بدین ترتیب است که مقداری از پماد مذکور را روی جوانه شاخ مالیده و بمدت 5ˆ0 ساعت حیوان را بدون حرکت نگه می‌داریم. تا پماد تاثیر خود را بگذارد. باید مواظب بود که حیوان پماد را به قسمتهای دیگر بدن خود و گوساله‌های دیگر و یا به دیواره‌های گوساله‌ها نمی‌مالد. درخاتمه پس از 5ˆ0 ساعت پماد را از روی شا ...
نمایه ها:
شاخ | 
حیوان | 

بالغ بر 500 هزار راس گاومیش در کشور وجود دارد که بخشی از مواد پروتئینی حیوانی کشور را تامین می‌نماید. لذا حفظ و شناسایی و کوشش در جهت استفاده بهینه از این حیوانها (اصلاح نژاد) در تامین گوشت و شیر ضروری می‌باشد. خودکفایی مواد پروتئینی حیوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است و شناسایی توانمندیهای این حیوان، حفظ منابع ژنتیکی و استفاده بهینه از آنها ضروری است و می‌تواند در اقتصاد گاومیش‌داران مناطق گاومیش دارای نقش بسزایی داشته باشد. ...
نمایه ها:
حیوان | 

فعالیت تولید مثلی در دوزیستان ماده، در محیط مناسب با رشد لولهء اویداکت و تغییرات بافتی در آن همراه است . در این کار تحقیقاتی اثرات دو مادهء کلومیفن سیترات و تاموکسیفن سیترات بر روی اویداکت در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است . با این ترکیبات در دوزیستان در دوز بالا بصورت آگونیست با استروژن و در دوز پائین بعنوان آنتاگونیست استروژن (آنتی استروژن) در سطح رسپتورهای استروژنی بافتهای حساس نظیر اویداکت ، هیپوتالاموس ، هیپوفیز و کبد عمل می‌کند. کلیهء آزمایشها بر روی وزغهای مادهء بالغ ب ...

مهمترین مسائلی که‌دراین رساله مورد توجه قرارگرفته، عبارتنداز : -1 تعیین جایگاه حیوان، ازنظر تاریخی و دینی و نقش آن دراجتماع دوره جاهلی، این بحث دربخش اول یا در مقدمه‌ای که برای هرکدام از حیوانات آورده‌ایم، آمده‌است . -2 مقایسه بین انسان و حیوان، آنگاه که حیوان به اقتضای طبیعت خویش عمل می‌کند وانسان از چنین اقتضایی نزول می‌نماید. این مقایسه با اشاره به شواهدی از آیات و شعر عرب و عجم آمده‌است . این بحث درابتدای رساله (مقدمه) وارد شده‌است . -3 جهت بررسی موضوع و پرداختن به نقد و ...
 
دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع کرده است تا ضمن اتمام بهره‌وری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد.و در منابع اربعه فقه اثنی عشری ،ابواب مختلفی راجع به شکار و اداب و گونه های حیوانی مجازو الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات و رفتار نسبت به آنها را بیان داشته است . با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح و غیر مصرح، آن گونه که شایسته است نمودی نداشته و ب ...
نمایه ها:
حیوان | 

تلقیح مصنوعی عبارت از بارور نمودن حیوان ماده بدون احتیاج به جفت‌گیری طبیعی میباشد بدان معنی که اسپرم حیوان نر را بطور دستی در رحم حیوان ماده که حالت فحلی نشان میدهد قرار داده و آنرا بارور مینماید. برابر بعضی نوشته‌ها تلقیح مصنوعی در اسب در سال 1300 میلادی بین پرورش دهندگان اسب مرسوم بوده است . در سال 1780 فیزیولوژیست معروف ایتالیا SPALANSANI لقاح مصنوعی را برای اولین بار در سگ عمل نمود و با تلقیح اسپرم سگ نر بداخل رحم سگ ماده آنرا بارور و موفق به تولید سه توله شد. بعد از اسپا ...
نمایه ها:
حیوان | 

باتوجه به مصرف روزافزون اوره در جیره غذائی نشخوارکنندگان در ممالک مترقی بعلت اقتصادی بودن آن ،تعداد مسمومین با اوره در دامداری ها رو به افزایش گذاشته است . در اثرمطالعاتی که اخیراانجام شده عوامل ثانویه ای وجود دارد که خود درایجاد مسمومیت سهم موثری دارند.عوامل مذکور به قرار زیرهستند-1: عدم استفاده از اوره : حیواناتی که قبلا از جیره غذائی عاری از اوره استفاده میکرده اند،اما علائم بیشتری درمورد مسمومیت با اوره از خودشان نشان میدهند-2 . گرسنه بودن حیوان :حیوان بعلت گرسنه بودن مقد ...