عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه تنوع منطقه‌ای صفات‌ ریخت‌‌شناسی، ویژگی‌های سن، رشد و تولیدمثل ماهی سفید رودخانه‌ای (Leuciscus orientalis) در حوضه جنوبی دریای خزر از فروردین تا خرداد ماه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. صفات ریخت سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند. آزمون T نشان داد که تفاوت بارزی در صفات فاصله باله پشتی تا دمی، طول قاعده باله سینه‌ای و مخرجی، فاصله بین چشم‌ها و عرض سر وجود داشت (05/0?P)، همچنین با استفاده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی ...

دریای خزر بزرگترین توده‌ی آبی محصور در خشکی است که به دلیل وسعتش آن‌را دریا می‌نامند. این دریا از حدود سه میلیون سال پیش، از دریاهای جهان منفصل شد و از همان زمان، نوسانات تراز آن به عنوان بخشی از ماهیت دریاچه‌ای آن در رسوبات خزر ثبت شد. در این مطالعه، بخش جنوب‌شرق خزر برای بررسی این نوسانات در طی هولوسن و پاسخ ساحل به آنها انتخاب شد. منطقه‌ی مورد مطالعه در جنوب‌شرق دریای خزر از دلتای گرگان‌رود در جنوب تا منطقه‌ی مرزی ایران و ترکمنستان در شمال (خلیج حسن‌قلی)، در امتداد ساحل ...

تغییرات در تنوع ژنتیکی می‌تواند پاسخی از جمعیت‌های طبیعی باشد هنگامی‌که با یک آلاینده جدید روبه رو می‌شوند. عناصر سمی از مهمترین آلاینده‌های محیط زیست بوده که می‌توانند به‌عنوان مواد جهش زا، ماده وراثتی (DNA) موجودات را تحت تاثیر قرار دهند. در این مطالعه، ارتباط بین تجمع عناصر سمی و تنوع ژنتیکی درسیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis مطالعه شد. نمونه‌های رسوب و بافت از ایستگاه‌های رودخانه‌های چشمه کیله، سیاهرود، تجن و زرین‌گل واقع در حوضه جنوبی دریای خزر جمع آوری شده و غلظت چ ...