عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پوشش گیاهی بخشی از زیرحوضه خرکت واقع در حوضه سد کارده با استفاده از روشهای بوم - جامعه‌شناختی گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت . در این مطالعه ابتدا نقشه حدبندی منطقه روی نقشه توپوگرافی تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه و با استفاده از نقشه‌های پوشش گیاهی موجود، نقشه مقدماتی تصحیح گردید. با بکارگیری معیارهای فیزیونومیک ، فلورسیتیک و اکولوژیک (چهره‌شناختی، ترکیب رستنیها و بوم‌شناختی) سطوح یکنواخت (افراد جامعه) تشخیص داده شد و محل استقرار قطعات نمونه در هریک از افراد جامعه به صورت تصا ...
نمایه ها:
مشهد | 
گیاه |