عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزار جنسی در سازمان‌ها پدیده‌ای در حال گسترش است که از دهه‌ی 70 میلادی پژوهش‌ها بر روی آن آغاز شده است اما در ایران تعداد بسیار محدودی از فعالیت‌های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر در بروز آزار جنسی در سازمان‌ها و پیامدهای حاصل از آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با استفاده از نظریات آزار جنسی در سازمان و مقیاس آزار جنسی فیتزجرالد و همکاران (1999)، به توزیع پرسشنامه در میان 140 نفر از زنان شاغل در یکی از سازمان‌های دولتی شهر اهواز پرداخته ش ...

هدف از انجام این تحقیق، ارتباط توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با امنیت شغلی کارکنان ادرات تربیت بدنی شهرستان‌های استان لرستان، کرمانشاه و ایلام، می باشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت همبستگی و مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادرات تربیت بدنی شهرستان-های استان لرستان، کرمانشاه و ایلام، به تعداد 225 نفر می باشد و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، تعداد 138 نفر، به صورت نمونه-گیری تصادفی در دسترس- طبقه‌ای تعیین شده است. ابزار ...

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی ابعاد، محرکها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی (رفتار فرانقش) است. رفتار شهروندی سازمانی، بیانگر رفتارهای اختیاری، فراتر از شرح شغلی مصوب، بدون پاداش رسمی، لیکن به نفع خود، همکاران، و کلیت سازمان است. رفتار شهروندی سازمانی می تواند معطوف به همکاران و یا معطوف به سازمان باشد. این رفتارها در عین اینکه تابعی از عوامل محرک هستند، اما می توانند به پیامدهای مثبتی منتهی شوند. نتایج تحقیق تجربی در نمونه 102 نفری از کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خوردو (س ...

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مرد تربیت بدنی طرح و اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مرد تربیت بدنی و مدیران مدارس استان همدان تشکیل دادند که جهت انتخاب نمونه‌های آماری از روش تصادفی خوشه‌ای با تخصیص متناسب استفاده شده است. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف)، پرسشنامه درگیری شغلی (کانونگو)، پرسشنامه حمایت سازما ...

هويت سازماني براي سازمانها مهم تلقي مي شود زيرا رفتارهاي كاركناني را كه براي سازمان سودآور هستند تقويت مي نمايد. با اين فرض، سازمانها بايد به هويت سازماني افراد و مديريت نمودن اين امر توجهي بيشتر نمايند. هدف از اين تحقيق تلاش براي بررسي رابطه ميان مشخصه هاي كار(عدالت سازمان،حمايت سازماني ادراك شده،‌ابعاد شغل) و هويت سازماني مي باشد. با استناد به تئوري هاي هويت اجتماعي و مبادله اجتماعي، بحث اصلي اين تحقيق آن است كه مشخصه هاي كار با قدرت احراز هويت يك فرد با سازمانش مرتبط است. ...

با توجه به اینکه انسان ها در هر نهاد اجتماعی به دنبال برآورده ساختن نیازهای مادی- اجتماعی خود می باشند، سازمان ها نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، محیطی برای کامروا شدن نیازهای کارکنان هستند. سازمانهای امروزی که در عصر تغییرات سریع و رقابت های تنگاتنگ و فشرده به سر می برند برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه انسانی متعهد، بهره ور، خشنود، بالنده و وفادار می باشند. دستیابی به این منظور، نیازمند برقرار شدن یک تعامل مطلوب و سازنده بین سازمان و کارکنان است، تا از طرفی سازمان با ایجاد ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه چندگانه ادراکات از حمایت ها و ترفندهای سازمانی و تأثیر آنها بر پیامدهای رفتاری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شیراز بود. روش پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. تعداد 250 نفر از کارکنان این سازمان و نواحی به نسبت مساوی به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری این تحقیق به صورت تصادفی ...

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران بود (N=203). با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 130 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهم ادارت کل تربیت بدنی استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب برابر 34، 38، 29 و 29 بود. جهت گردآوری داده ها از ...

تحقیق حاضر نیز که تحت عنوان (بررسی رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی با کنترل متغیرهای سرسختی روان شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده در یکی از شرکتهای نفتی می‌باشد)، در راستای شناسایی رابطه میان استرس شغلی و عدم سلامت عمومی، همچنین اثرات متغیرهای کنترل کننده حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روانشناختی و در نهایت شناسایی و مقایسه پیامدهای استرس شغلی در بین کارکنان نوبتکار و غیر نوبتکار می‌باشد. اهدافی که در پژوهش حاضر پیگیری شده‌اند عبارتند از: تعیین رابطه بین استرس شخ ...