عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی ابعاد، محرکها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی (رفتار فرانقش) است. رفتار شهروندی سازمانی، بیانگر رفتارهای اختیاری، فراتر از شرح شغلی مصوب، بدون پاداش رسمی، لیکن به نفع خود، همکاران، و کلیت سازمان است. رفتار شهروندی سازمانی می تواند معطوف به همکاران و یا معطوف به سازمان باشد. این رفتارها در عین اینکه تابعی از عوامل محرک هستند، اما می توانند به پیامدهای مثبتی منتهی شوند. نتایج تحقیق تجربی در نمونه 102 نفری از کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خوردو (س ...

منابع انسانی موسسات درمانی و بهداشتی مهم ترین سرمایه ی آنها می باشند، زیرا عملکرد آن ها به طور مستقیم بر جان بیماران و سلامتی جامعه تأثیر می گذارد. بنابراین به نظر می رسد به انجام رساندن مطلوب وظایف مدیریت منابع انسانی در این نوع سازمان ها از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر سازمان ها برخوردار است. مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر وظایف مدیریت منابع انسانی بر منابع انسانی شاغل در حوزه ی درمان پرداخته است. در این راستا سازه های حمایت سازمانی درک شده و قراردادهای روانشناختی نیز ب ...

ماهيت کار همراه با ترکيب نيروي کار در حال تغيير است و پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي اطلاعات و نظام هاي ارتباطات، ديدگاه هاي مرسوم و متداول از موقعيت محل کار را متحول کرده است. کارکنان در جست و جوي انعطاف هاي کاري مانند دورکاري هستند که به آنان اين امکان را مي دهد که تعادل بهتري بين زندگي شخصي و مسير هاي شغلي حرفه اي خود ايجاد کنند. هدف از اين پژوهش تحليل رابطه شركت در دوركاري با ادراك از حمايت سازماني و تعهد سازماني از ديدگاه كاركنان دانشكده هاي دانشگاه اصفهان مي باشد. اين پژو ...

هويت سازماني براي سازمانها مهم تلقي مي شود زيرا رفتارهاي كاركناني را كه براي سازمان سودآور هستند تقويت مي نمايد. با اين فرض، سازمانها بايد به هويت سازماني افراد و مديريت نمودن اين امر توجهي بيشتر نمايند. هدف از اين تحقيق تلاش براي بررسي رابطه ميان مشخصه هاي كار(عدالت سازمان،حمايت سازماني ادراك شده،‌ابعاد شغل) و هويت سازماني مي باشد. با استناد به تئوري هاي هويت اجتماعي و مبادله اجتماعي، بحث اصلي اين تحقيق آن است كه مشخصه هاي كار با قدرت احراز هويت يك فرد با سازمانش مرتبط است. ...

هدف پژوهش، رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت سازمانی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس که در بخش های 30000( لیسانس غیر فنی به بالا، تعداد 102 نفر) و 40000( لیسانس فنی به بالا، تعداد 168 نفر) مشغول به کار بودند می باشد که جمعاً 270 نفر را تشکیل دادند. حجم نمونه 158 نفر بود که از طریق روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از ط ...

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران بود (N=203). با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 130 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهم ادارت کل تربیت بدنی استانهای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب برابر 34، 38، 29 و 29 بود. جهت گردآوری داده ها از ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه‌ی الگویی از روابط علّی بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده است که در آن، این عوامل بتوانند در تعامل با یکدیگر، بیشترین تبیین را از متغیر رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به عمل آورند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی که تعداد آن‌ها 179 نفر می‌باشد، تشکیل داده‌ا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی برخی عوامل پیش بینی کننده‌ اعتماد (حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت رویه‌ای، سبک رهبری تحول آفرین و عوامل فردی) در روابط بین مدیران و دبیران مدارس متوسطه دخترانه البرز و نواحی 1 و 2 شهر قزوین و رابطه آنها با تعهد سازمانی بود. روش پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان-های دولتی شهرهای قزوین و البرز در سال تحصیلی 89-1388 بود که در نواحی یک و دو قزوین و شهر البرز به خدمت اشتغال داشتند. گروه نم ...

در پژوهش حاضر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و انگیزه ی پیشرفت کارکنان بخش اداری توسعه ی نیشکر اهواز واحد فارابی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی پژوهش شامل 265 نفر از کارکنان بخش اداری شرکت توسعه ی نیشکر اهواز واحد فارابی بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران ، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر و نیز مقیاس انگیزه ی پیشرفت هرمانز بودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده پیرسون و ...