عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی شهر اصفهان انجام شد. جامعه آماری را کلیه پرستاران بخش دولتی و خصوصی بیمارستان‌های شهر اصفهان، که در سال 1389 مشغول به کار بودند، تشکیل می دادند. از بین کلیه بیمارستانها 4بیمارستان خصوصی و 4 بیمارستان دولتی بصورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. نمونه پژوهش از بین کلیه پرستاران بیمارستان های مذکور به صورت تصادفی ساده به تعداد 100 نفر در هر بخش در نظ ...

براي داشتن جامعه ي سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سلامت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...

تاکنون محققان زیادی در سازمانهای مختلف و در شرایط متفاوت فرهنگ سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند اما آنچه در این پایان نامه مد نظر واقع شده استخراج متغیرهای مرتبط با فرهنگ سازمانی و ارائه الگوی کاربردی برای آن است . با مطالعات گسترده متغیرهای رضایت‌شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی همکاران، عدالت سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی ادراک‌شده، مدیریت دانش، نوآوری، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی شناسایی که پس از انجام مصاحبه تمامی آنها به جز اثربخشی سازمانی در ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تعهد عاطفی می باشد. تعهد عاطفی در این پژوهش برگرفته از مدل آلن و مایر می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده نیز بر اساس مدل آیزنبرگر و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل 5 بعدی پادساکف مورد سنجش قرار گرفتند. جامعه ی آماری پژوهش 260 نفر از کارکنان بیمارستان خصوصی شفاء در شهر ساری می باشد. روش انجام پژوهش به شیوه ی پیمایش بوده و با استفاده از فرمول کوکران،حجم نمونه 170 نفر تعیین شد. همچ ...

چکیده حمایتهای سازمانی و فراهم آوردن بستر و فضای مناسب میتواند به خلاقیت و نوآوری بهتر منجر شود. کارکنان زمانی که در محیطی قرار بگیرند که بتوانند خیلی راحت ایدههای خود را مطرح نموده و با استقبال مدیریت مواجه شوند، دارای انگیزه میشوند. به وجود آمدن این انگیزه آنها را به حرکت وا میدارد و میتوان انتظار داشت این چنین کارمندی به دنبال ایجاد خلاقیت و نوآوری باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نقش واسطه ای تجربیات توسعه گرایانه در رابطه بین حمایت سازمانی و استرس شغلی با خلاقیت س ...

چکیده پایان نامه نام خانوادگی : شریف زاده نام : خالد عنوان پایان نامه : برسی رابط بین حمایت سازمانی ادراک شده بر رفاه کارکنان با میانجیگری اعتیاد به کار در میان دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان بانه در سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ استاد راهنما : دکتر حسن قلاوندی درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی محل تحصیل : دانشگاه ارومیه ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه چندگانه ادراکات از حمایت ها و ترفندهای سازمانی و تأثیر آنها بر پیامدهای رفتاری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شیراز بود. روش پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. تعداد 250 نفر از کارکنان این سازمان و نواحی به نسبت مساوی به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری این تحقیق به صورت تصادفی ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده وتعهدسازماني با بهره وري مربيان بهورزي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيرازبود.روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري تمامي مربيان بهورزي شاغل درمراكز بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز(تعداد 163نفر)بودکه همگی در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه حمايت سازماني ادراك شده ،تعهد سازماني وبهره وري كاركنان بود.براي اندازه گیری وتجزيه وتحليل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد وانحراف استاندارد)وآمار است ...

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين حمايت سازماني و آمادگي استقرار نظام پيشنهادات در بين کارکنان دانشگاه اصفهان بود. آمادگي انجام فعاليتها، با توجه به عوامل متعدد فردي و سازماني از قبيل تمايل به مشارکت، ميزان بلوغ کارکنان، سبک رهبري، تمرکز و درجه رسميت سازمان، رابطه مديريت با کارکنان و موارد ديگر مي‌باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي همبستگي است كه جامعه آماري آن كليه‌كاركنان دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 شامل 884 نفر كه تعداد 196 نفر از اين جامعه آماري به عنوان نمونه با روش نمو ...