عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 262

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق پیش رو موضوع تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با تکیه بر روش توصیفی و با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه سلامت خانواده‌ های جانبازان اعصاب ‌وروان مبین این است که افراد مذکور از مشکلات اجتماعی و اختلالات روانی مانند احساس تنهایی، عزت نفس پایین، افسردگی و‌ پایین بودن سطح برخورداری از مهارتهای زندگی ‌رنج می‌برند که این موارد بر کیفیت زندگی آنان تاثیرات نامطلوبی گذاشته است. متغیر ...

رساله حاضر پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت روان، که به روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش، کادر درمان بیمارستان زارع و امام خمینی (ره) می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت روان کادر درمان بیمارستان می باشد. جهت رسیدن به این هدف، با توجه به تاریخچه سلامت روان و بررسی تحقیقات و تئوری های مناسب، موضوعات اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد و در نهایت ...

طرح مسأله: هدف از این مقاله مقایسه حمایت اجتماعی بین دو گروه از معتادان با عود وعدم عود سوء مصرف مواد است. روش: در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه مردانی است که سابقه سوء مصرف مواد را داشته اند و در کمپ ترک اعتیاد تولدی دوباره شهر تهران، سم زدایی شده اند و 6ماه پس از ترک اعتیاد، عود سوء مصرف مواد را داشته اند.در این پژوهش 30نفر از افرادی که پس از 6 ماه،هم عود سوء مصرف مواد را داشته اندو هم شرایط ورود به پژوهش را، به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین30 نفر از افرادی که عود سوء ...

تحقیق حاضر به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پرداخته است. امنیت اجتماعی حکایت از حفظ فرد در مقابل خطراتی دارد که اجتماع آن را برای افراد رقم می زند و فرد را در مقابل خطراتی که مسبب آن زندگی جمعی است حمایت می کند و یکی از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست. فضاهای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاری های اجتماعی در آن ها رخ می دهد و امنیت افراد را تهدید می نماید. بنابراین امنیت زنان و دختران دانشجو به عنوان یک گرو ...

هدف از اجرای این پژوهش پیش‌بینی یادگیری خودراهبر براساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بیرجند بود. جامعه آماری شامل 4235 دانش‌آموز دختر متوسطه (شاخه نظری) شهر بیرجند بود، که در سال تحصیلی 89-88 در این شهر مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با در نظر گرفتن 100 نفر برای هریک از سه پایه اول، دوم و سوم تعیین شد و از هر پایه، تعدادی کلاس به روش تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش میزان خودراهبری دا ...

خودمراقبتی از ابعاد مهم مرتبط با دیابت است. از آنجا که دیابت به عنوان مشکلی است که با رفتار انسان در ارتباط است بر این اساس پژوهش حاضر برای تعیین پیش‌بینی کننده‌های روانی- اجتماعی خودمراقبتی برای تاثیر بر سیر، بهبود و فرایند بیماری دیابت اجرا شد. این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 152 نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت تبریز، به صورت داوطلبانه انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بر سازه‌های خودمراقبتی، رابطه پزشک-بیمار، مدل شخصی، خودکارآمدی، حمایت ...

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در نهادهای مدنی (دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور الشتر) جهت پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ( گرایش توسعه)، صورت گرفته است.جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر می باشد. جامعه آماری پژوهش 2700نفر میباشد.که از این تعداد 260نفر نمونه ما را تشکیل می دهند. در این پژوهش مشارکت اجتماعی را در قالب پنج فرضیه مورد سنجش قرار می دهیم: 1-بین دینداری و مشارکت اجتماعی رابطه معنا داری وجود ...

در پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی به عنوان پارامترهایی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند بخشی از اعمال خشونت علیه زنان را تبیین کنند. در تدوین چارچوب نظری از نظریه منابع ویلیام گود در بحث خشونت علیه زنان و نظریه سرمایه اجتماعی نان لین و همچنین مدل سپر کوهن و ویلس در زمینه حمایت اجتماعی بهره گرفته‌ایم. در این بررسی داده‌ها به روش پیمایش و از طریق تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. در ادامه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه ای، یک نمونه 384 نفری از زنان متاهل ساکن در منا ...

از جمله مفاهیمی که امروزه برای بررسی نتایج درمان ووضعیت بیماران بااختلالات جسمی و روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، مفهوم کیفیت زندگی می‌باشد. کیفیت زندگی شامل ابعاد مختلف جسمی، روانی واجتماعی می‌باشد . نارسایی مزمن کلیوی وهمودیالیزاز عواملی است که تمام حیطه‌های فیزیکی ، روانی و اجتماعی را متأثر ساخته وکیفیت زندگی بیماران را در ابعاد گوناگون تحت اثرات منفی خود قرار می‌دهد.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی می‌باشد در این پژوهش ...