عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق پیش رو موضوع تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان با تکیه بر روش توصیفی و با استفاده از تکنیک پیمایش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه سلامت خانواده‌ های جانبازان اعصاب ‌وروان مبین این است که افراد مذکور از مشکلات اجتماعی و اختلالات روانی مانند احساس تنهایی، عزت نفس پایین، افسردگی و‌ پایین بودن سطح برخورداری از مهارتهای زندگی ‌رنج می‌برند که این موارد بر کیفیت زندگی آنان تاثیرات نامطلوبی گذاشته است. متغیر ...

طبقه اجتماعی به همراه تجویز هنجارها و ارزش های پذیرفته شده برای کنش و کنش متقابلِ اعضای خود در درون ساختار طبقاتی ، امکانات و فرصت هایی متناسب با جایگاه خود ، فراهم می کند که از مهم ترین این فرصت ها نوع ، شدت و میزان روابط ، منابع حمایتی ، اعتماد و شبکه اجتماعی یا به عبارتی دیگر ، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی است . این شکل از توزیع منابع اولیه از طریق تأثیر بر خودارزیابی فرد ، با احساس لیاقت و شایستگی و بیش از همه ، احساس احترام به خود یا عزت نفس تجانس و سنخیت دارد . اگرچه ...

به منظور بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (در دو بعد ساختاری و کارکردی) و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در شهر اهواز نمونه ای به حجم 119 نفر ( 32 مرد و 87 زن) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ساختاری (تراکم، اندازه و فراوانی) حمایت اجتماعی کارکردی (عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف حمایت اجتماعی ساختاری (تراکم، اندازه و فراوانی) و کیفیت زندگی و همچنین ابعاد حمایت اجتماعی کارکردی ...

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. توجه به نیازها و مسایل این مرحله از زندگی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از حوزه های نیازمند توجه بیشتر در زندگی سالمندان، کیفیت زندگی آنان و عوامل موثر بر آن می باشد. کیفیت زندگی در سالمندان به معنای تأکید بیشتر بر سیاست اجتماعی و اصلاح اهداف اجتماعی است. این مطالعه بر آنست تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به بررسی نقش حمایت های اجتماعی در این زمینه بپردازد. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد که اطلاعات آن با استفاده از پرسشن ...

مقدمه: ابتلا به HIV/ AIDS به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان، تفکرات سوء حاکم بر جامعه و انگ اجتماعی نه تنها از جنبه سلامت جسمانی، بلکه از بعد سلامت روانی و اجتماعی نیز وضعیت بیماران را متأثر می‌سازد. در حالی که ممکن است حمایت اجتماعی مناسب به آن‌ها کمک کند که پاسخ مناسب‌تری به استرس ناشی از عفونت، بدهند و از سوی دیگر باعث افزایش تمایل فردی برای درمان و پیشگیری از انتقال عفونت ‌شود. این پژوهش نیز با هدف تعیین وضعیت حمایت اجتماعی افراد HIV مثبت و عوامل موثر بر آن انجام شده ا ...

عزت نفس به معنای ارزیابی مثبت از خویشتن ،عاملی مهم در ایجاد موفقیت ها و پیشرفت ها ی گوناگون فردی و اجتماعی ،سلامت روانی و غیره می باشد .تحقیق پیش رو در صدد بررسی عوامل موثر بر عزت نفس است .مدل در نظر گرفته شده شامل متغیرهای حمایت اجتماعی ،اختلالات اجتماعی و زمینه ای است که به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر عزت نفس دخالت داده شده اند .شیوه ی به کار گرفته شده در این پژوهش « پیمایش » بوده و جامعه ی آماری جوانان 18 تا 29 ساله ی شهر تهران می باشد .به منظور تعیین جمعیت نمونه از شیوه ...

نظر به اهمیت بیماری ایدز ما بر ان شدیم تا در این پژوهش رابطه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی افراد مبتلا به ایدز(HIV) را در شهر شیراز بسنجیم و میزان ان را با افراد عادی مقایسه کنیم در این راستا 70 نفر از افراد دارای hiv و 60 نفر از افراد فاقد ان را به روش دردسترس انتخاب کردیم . سپس از همبستگی پیرسون برای یافتن رابطه و از تحلیل واریانس برای مقایسه سلامات عمومی و حمایات اجتماعی استفاده شد و در این راستا از آزمون های(GHQ28) و (MSPSS) استفاده گردید.نتایج نشان داد بین سلامت عمومی و حم ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی بر سلامت روان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر تهران انجام شد. در انجام این منظور از ابزار اندازه گیری ̋هازن وشیور̋ برای تعیین سبک های دلبستگی ˛از پرشسنامه̋ حمایت اجتماعی واکس ̋ برای تعیین میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و از پرسشنامه ̋ گلدبرگ̋ برای تعیین وضعیت سلامت روانی استفاده شده است.جامعه آماری این پزوهش شامل کلیه پرستارانی است که در بخش دولتی بیمارستان های شهرتهران مشغول به کار می باشند. نمونه مورد نظر با ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رابطه بین ابعاد کمال گرایی،حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی در سال 89 انجام شد.از طریق نمونه گیری خوشه ای،از بین 8 دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی،سه دانشکده انتخاب،وتعداد 300 نفر دانشجو(دختر_ پسر) از این سه دانشکده به طور تصادفی انتخاب شدند.آزمودنی ها سه پرسشنامه ی ابعاد کمال گرایی(هویت و فلت،1991)، حمایت اجتماعی(واکس،فیلیپس،هالی،تامپسون،ویلیامز و استوارت)،و فرسودگی تحصیلی برسو (1997)را تکمیل کردند.داده ...