عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"خانواده" یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط بر برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. از این رو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحقیق (نظریه مبنایی و هرمنوتیک) محقق درصدد است تا با استفاده از پتانسیل های شیوه کیفی، درک بهتری از پدیده مورد بررسی(عوامل خوددرمانب ...
نمایه ها:

برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می‌باشد. به‌طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر ...

چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آموزش مولفه های رویکرد سیستمی– ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین می‌باشد. طرح کلی پژوهش، یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین (زوجین) دارای تعارض های زناشویی و مسئله در فرایند مشکل گشایی به کیلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی در سال 1392 بود. نمونه آماری شامل 10 زوج بود که در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شده و گروه آزمایش، 8 جلسه گروهی زوج درمانی سیستم ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دوران نامزدی بر صمیمیت و حل تعارض زوجین بود. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 زوج از زوجین انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 زوج) و گروه کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، مهارت های ارت ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان سبک های حل تعارض و هوش هیجانی بین کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز ( تعداد 687 نفر ) بوده که از میان کارکنان آن شرکت 220 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند . سبک های حل تعارض به وسیله پرسشنامه سبک های حل تعارض توماس و کیلمن و هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار اون اندازه گیری شده است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستکی پیرسون استفاده گردید . نتایج حاصله نشان داد که بین سبک های مشارکتی و سازشی حل ت ...

آب از مهمترین عوامل تولید در کشاورزی ایران است. میزان بارندگی در کشور به نحوی است که در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی‌باشد. در حال حاضر، کمبود آب از معضلات اصلی روستاهای کشور در بخش شرب و کشاورزی است. یکی از حلقه‌های اصلی گمشده در مدیریت آب کشور، حکمرانی پایدار آب می‌باشد. حکمرانی آب به نظام‌هایی اطلاق می‌شود که در تصمیم‌گیری درباره توسعه و مدیریت منابع آب دخیل هستند. هدف از این نوشتار ارزیابی آگاهی از حکمرانی پایدار آب در فرایند حل تعارض رود ...

دراین تحقیق،محقق بدنبال ارائه ی پاسخ علمی به این سوال اساسی است که آموزش شیوه های مذاکره موفق چگونه به برقراری مصالحه بین طرفین دعوا منجر می شود؟ مولفه های مذاکره موفق و شیوههای حل موفقیت آمیز تعارض کدامند؟ ...

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب‌آوری و حل تعارض زنان سوءمصرف کننده‌ی مواد بوده است. روش‌: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون– پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد، 22 نفر از زنان سوءمصرف کننده‌ی مواد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا برای هر دو گروه، پرسشنامه‌های اطلاعات فردی سوء‌مصرف مواد ، کیفیت زندگی 26 سوالی (فرم کوتاه)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون ...
نمایه ها:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل خان? سلامت شهرداری منطق? چهار تهران بود. پژوهش حاضر جزء پژوهش‌های کاربردی و روش آن شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامع? آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به خانه سلامت منطق? چهار شهرداری تهران در زمستان 93 بودند. نمون? آماری این پژوهش شامل 20 زن بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس بود که نمونه پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت جایگ ...