عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حقیقت در فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت دارای تعاریف متعددی است ‌که برخی از آن‌ها با بهره‌گیری از روایت‌های اسطوره‌ای ارائه می‌شود. یکی از نمودهای حقیقت در هنر و ادبیات باستانی، خورشید است که چون نماد نور و آتش است، به عنوان تجسمی از خدا و حقیقت دیده‌نشدنی در نظر گرفته شده است. نمونه‌ای از این روایت‌ها در باب حقیقت و خورشید در داستان سیمرغ و ایکاروس می‌توان دید، با این حال در فرهنگ ایران تنها با طی مراحل سیر و سلوک دشوار می‌توان به کنه حقیقت دست یافت که نمود آن به وضوح در داستان ...

به نظر برخی از مفسران و منتقدان در دوره‌ی مدرن و به طور خاص در زیبایی‌شناسی کانت شکافی میان زیبایی و حقیقت ایجاد شده است. کانت با تأسی از وجه سوبژکتیویستی و ایدئالیستی فلسفه‌‌‌‌‌ی مدرن ادراک زیبایی‌شناختی و هنری را به صرف «لذت زیبایی‌شناختی» سوبژه تقلیل می‌دهد و هرگونه وجه «معرفتی» هنر را منکر می‌شود. در نوشتار حاضر این مسأله را در گفتمان‌های مهم زیبایی‌شناسی مدرن با محوریت نقد گادامر بر آن و ارزیابی خوانش او از این مسأله در فصولی چند پی گرفته‌ایم. پرسش‌هایی که راهبر ما بوده‌ ...

چکیده: تمامی فیلسوفان به دنبال این بوده اند که حقیقت به چه معنا است اینکه حقیقت در زندگی چه طور معنا می شود هایدگر به فیلسوفان بعد از سقراط انتقاد کرده است . زیرا که آنها حقیقت را انطباق ذهن و عین می دانستند در حالیکه هایدگر حقیقت را دازاین می داند حقیقت را گشودگی و آشکارگی می داند او معتقد است که دازاین آشکار است ظهور دارد و وجودش ناپوشیده می باشد. حقیقت بودن دازاین معنا ندارد دازاین در حقیقت یا درون حقیقت است یعنی در مفتوحیت خود را با آنها هماهنگ می کند دازاین ذاتاً در ...
نمایه ها:
حقیقت | 

آنگاه که در گفتار حکماء دقت کنیم متوجه می‌شویم آنچه که فکر آنها را به خود مشغول کرده است این بود که آیا آنچه محیط بر انسان است و آدمی آن را درمی‌یابد حقیقت و واقعیت دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر اولین مسئله‌ای که از دیرباز تا به امروز اندیشهء فلاسفه را به خود جلب کرده است مسئله ثبات و تغیر است فلاسفه با خود می‌گفتند آنچیزی که بر انسان احاطه دارد اگر واقع است چرا متغییر است و بر یک حالت نیست ؟ و اگر واقعیت ندارد آنچه به نظر انسان نمایش می‌یابد چیست ؟ این دو صورت عمده که یکی تغیر ...
نمایه ها:
حقیقت | 
فلسفه | 

مسأله ای که دنیای ادبیات معاصر فرانسه در حوزه ی اتوفیکسیون با آن مواجه است، ریشه در دو مورد دارد: از سویی منتقدان در ارائه ی تعریف واحدی از این مفهوم به نقطه ی اشتراک نمی رسند و از دیگر سو در آثار نویسندگان فعال در این زمینه هم مشابهت و یکسانی به چشم نمی خورد. به عنوان مثال، در حالی که سرژ دوبروسکی (Serge Doubrovsky) بر لزوم پرداختن به واقعیت در اثر تأکید می کند، نویسندگان دیگری همچون ونسان کولونا (Vincent Colonna) و ژرار ژنت Gérard Genette))، وجود عنصر تخیل )فیکسیون( را در ا ...

-1 مجزا کردن دیدگاه خاص رئالیستی که در آن مسالهء نزدیک بودن یک نظریه به حقیقت (در مقایسه با نظریه‌های رقیب ) قابل طرح می‌شود و سپس طرح مساله. -2 معرفی اهم تعریفات ارائه شده از مفهوم (نزدیکی به حقیقت ) و بررسی اشکالات آن‌ها -3 مشخص ساختن شاخص‌هائی که بر نزدیکی یک نظریه فیزیکی به حقیقت در مقایسه با رقیب آن دلالت می‌نمایند. ...
نمایه ها:
حقیقت | 
نگرش | 
نظریه | 
فیزیک | 

-1 مجزا کردن دیدگاه خاص رئالیستی که در آن مساله نزدیک بودن یک نظریه به حقیقت (در مقایسه با سایر نظریه‌ها) قابل طرح می‌شود. -2 مشخص ساختن شاخص‌هائی که بر نزدیک بودن یک نظریه به حقیقت (به طور نسبی) دلالت می‌نمایند. ...
نمایه ها:
حقیقت | 

نتیجه نهایی این تحقیق مشخص ساختن ترتیب است که بر اساس اصل عمومی تطابق میان نظریه های فیزیکی ( چه در یک شاخه، چه درکل علم فیزیک ) از اولین نظریه موجه گرفته تا بهترین آن که هنوز علم کشف نشده است برقرار می باشد . از آنجایی که این ترتیب دارای عنصری اولین می باشد می توان مقیاس کمی بر روی آن تعریف نمود که در عین باز بودن انتهای آن، در هر زمان میزان نزدیکی یک نظریه به حقیقت را در مقابل نظریه های رقیبش مشخص می سازد بدین ترتیب مساله معرفت شناسانه نزدیکی به حقیقت ، بدون اینکه احتیاج به ...

از آنجا که هنر و حقیقت در فلسفه نیچه از جایگاهی ویژه برخوردارند و او تقریباًٌ در تمامی آثارش به بررسی این دو مفهوم پرداخته، لذا هدف اصلی در این رساله مشخص نمودن نسبت میان حقیقت هنر در هر سه دوره‌ی تفکر او می‌باشد. ب: مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش‌ها و فرضیه‌ها: پرسش اساسی مطرح شده در این رساله این است که حقیقت و هنر در دوره های تفکر فلسفی نیچه چه نسبتی با یکدیگر دارند. پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه‌ي مورد تحقیق، نمونه‌گیری و ر ...