عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از راههای وصول محکوم‌ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم‌ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش‌بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثلث آن. در ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکا ...

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمد دولت ها مطرح است. در فرآیند مالیات، دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند. هرچه نظام مالیاتی، کارآمدتر و مطلوب تر باشد، این فرآیند با سهولت و رضایت مندی بیشتری انجام می گیرد. از مهمترین عواملی که نظام مالیاتی کارآمد را رقم می زند آگاهی دستگاه های مالیاتی و مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف خود است. با عنایت به این که مالیات از مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا برای اداره مالیاتی (دستگاه مالیاتی) حقوق، اختیارات و ا ...

تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت با توجه به گستردگی آن ، نیاز به برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی دارد. به استناد جزء (1) بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ، دولت برای کنترل بهتر و مدیریت مناسب، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به عهده خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است. این روش به منظور یکپارچه سازی اطلاعات؛ صرفه جوییهای ناشی از تخصیص و مصرف بهینه منابع و کمک به تصمیم گیر ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و انگیزه کارکنان بر تسهیم دانش می‌پردازد. در متغیر سرمایه اجتماعی مؤلفه‌های تعاملات اجتماعی، زبان مشترک، تعیین هویت، روابط متقابل، اعتماد و در متغیر انگیزش مؤلفه‌های مسئولیت، پیشرفت، سرپرستی و حقوق و مزایا و در متغیر تسهیم دانش دو متغیر عرضه و کسب مورد سنجش واقع شدند. جامعه آماری پژوهش 200 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز بوده است. نمونه آماری 110 نفر از کارکنان این شرکت هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات و داده‌های پژوه ...

امروزه کیفیت زندگی کاری به عنوان یک مسئله پیچیده و با اهمیت در عرصه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و تأمین و ارتقای آن کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمان به شمار می‌رود. با توجه به این مهم ،تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر رشت صورت گرفته است. در فرضیه‌های این پژوهش اثر متغیرهای مستقل یعنی اقدامات مدیریتی،حقوق و مزایا، قانون‌گرایی، محیط ایمن و سالم،یکپارچگی و انسجام سازمانی،جدا ...

هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران از دیدگاه خود آنها در سال 1390 می باشد. جهت انجام تحقیق نمونه ای شامل تعداد 116 نفر از کارکنان مرد استخدام رسمی با تحصیلات دیپلم و بالاتر منطقه 15 شهرداری تهران بر حسب جدول کرچسی و مورگان، که به شیوه تصادفی طبقه ای نسبتی چند مرحله ای انتخاب گردید. این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش زمینه یابی یا پیمایشی سود جسته است. برای اندازه گیری از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول مربوط به سنجش ...

امروزه داشتن نيروي انساني ماهر و توانمند و در عين حال با انگيزه، منبع و ابزار اصلي تحقق اهداف سازمانها، چه سازمانهاي خصوصي و چه سازمانهاي دولتي محسوب مي‌شود. در سالهاي اخير، در بخش دولتي تلاش شده است تا با اصلاح قوانين اداري – مالي، ضمن به روز كردن اين قوانين با توجه به نيازهاي عصر حاضر و وظايف كنوني دولت، نتيجه اجراي آنها منجر به ايجاد انگيزه و رضايت شغلي در كارمندان و بهبودِ كارايي و اثربخشي براي سازمانهاي دولتي گردد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثيرگذاري اجراي يكي از مهمتر ...

شناخت عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی از ضرورت هایی است که می تواند در بهبود عملکرد افراد و افزایش اثربخشی آن ها کمک کننده باشد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی ، به شناسایی عوامل درونی و بیرونی پرداخته است. در این مطالعه توصیفی ، جامعه آماری کارکنان کلیه شعب شهر تهران است که از بین آنان 250 نفر از کارکنان به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. نمونه مورد نظر پرسش نامه ای 62 سؤالی را که بر اساس نظریه انگیزش – بهداشت هرزبرگ توسط هاشمی ( 1385) طراحی شده بود را ت ...

امروزه مسائلی از قبیل: افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، تکنولوژی و پیچیدگی های آن، تخصصی شدن کارها، شتاب تحولات جامعه، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمان ها و محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دست یابی به مزیت های رقابتی، به استراتژی های جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر شایستگی های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت‌ها به خارج از سازم ...