عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارئه دفاعی مناسب تر و هم از این جهت که هنوز بیگناه محسوب می شود بر خوردار باشد. ...

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، بر قوانین و مقررات بین المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه های کیفری بین المللی است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث، بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری ...

از واژه شهروند سه مفهوم قابل استنباط است.اول مفهومی که مترادف با تابعیت می باشد،دوم مفهومی مشابه با آنچه که به آن سکونت یا اقامت در معنای عرفی کلمه می گویند و در نهایت معنایی که انسان یا نوع بشر را القا می کندورعایت حقوق وی را به خاطر این که اویک انسان است،الزامی می کند. با ملاحظه محتوای حقوق تضمین شده متهم در قانون حقوق شهروندی و با استمداد از سایر قوانین جزایی می توان گفت که معنای اخیر از شهروند در این قانون مد نظر بوده است. توجه به کرامت انسانی و اصل برائت به ع ...

یکی از موضوعات مهم تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی، حقوق متهم است که به نطر می رسد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مقایسه با قوانین قبلی انطباق بیشتری با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه دارد. تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شده اما به حقوق متهم در مرحله دادرسی توجی کافی صورت نگرفته است. همین امر و تغییرات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص حقوق متهم، زمینه ...

حقوق متهم ، حق ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که از سوی دولتها به مردم اعطا شده باشد تا در نتیجه، قابل سلب از سوی آنان به شمار آید . بنابراین نظامهای حقوقی باید تدابیر لازم جهت رعایت حقوق متهمان و حمایت آنان را فراهم نمایند و با در اختیار نهادن امکانات لازم، اجرای درست اصل برائت را تضمین نمایند. در این پایان نامه که از نظر روش تحقیق ؛ توصیفی به شمار آمده ، و برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده - تمرکز بر روی حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این تحقیقا ...

متهم، طبق برخی تعریف‌ها کسی است که به علت وجود برخی ادله وقرائن، در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته واز سوی دادستان، دعوای کیفری علیه وی طرح شده باشد. وضعیت حقوقی چنین فردی در طول تاریخ ودر سرزمینهای مختلف، یکسان نبوده است. در گذشته دور وبالاخص در دوره دادرسی تفتیشی، چیزی بنام حقوق متهم وجود نداشت وحتی پادشاهان دستور العملهای خاصی برای شکنجه واخذ اقرار از وی مقرر کرده بودند. در آستانه انقلاب فرانسه وبا پیدایش افکار آزادیخواهانه متفکرین مانند بکاریا فصل نوین در تاریخ آغاز شد ...

نام خانوادگی دانشجو: علیائی یارعزیز نام : آرزو عنوان پایان نامه :آسیب شناختم کیفری ایران از منظر اصول دادرسی عادلانه استاد راهنما : دکتر حسین فخر بناب استاد مشاور : دکتر محمود شیخ زاده مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی دانشکگاه تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی : ................................. تعد ...