عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت حمایت از نهاد خانواده،این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده و از آنجایی که تلاش بر دوام و استحکام بنیان آن،از وظایف دولتهاست لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی،اصول کلی این موضوع را تبیین نموده و در قوانین موضوعه مصادیق آن را احصا کرده است. با مداقه نسبت به قوانین کیفری و غیرکیفری در جهت حمایت از بنیان خانواده، نتیجه گرفته می شود که ایراداتی به این قوانین وارد است که مستلزم اصلاح و بازنگری می باشد. هدف از نوشتن این تحقیق، بررسی اعمال و ...

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد . روشن است ...

رسالۀ حاضر با عنوان «تفاوت‌های حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران و اندیشۀ موسوم به فمینیسم» در سه فصل تدوین و تنظیم گردیده و به بررسی و تحلیل جایگاه خانواده در ایران و فمینیسم پرداخته و با ارایۀ توصیفی از وضعیّت خانواده در هر یک از آن دو، درصدد بررسی تفاوت‌های حقوقی خانواده می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی که حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از منابع موجود است، به بررسی خانواده از دو منظر ایران و فمینیسم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فمینیسم، با ا ...

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانی ...

با توجه به اهمیت بسزائی که کانون خانواده در تکوین جامعه بر عهده دارد و با توجه به موارد عدیده ابهامات و اجمالات در حقوق خانواده و موارد بیشمار سکوت قانونگذار در مسائل خانواده متأسفانه نمود اینگونه ضعفهای قانونی در محاکم دادگستری و آراء قضائی ظاهر گشته بطوریکه موجب تشتت آراء قضائی میگردد در نتیجه حقوق خانوادگی افراد در معرض تضییع قرار گرفته و از همه مهمتر کیان خانواده به نابودی کشیده میشود لذا این پایان‌نامه با هدف روش‌سازی ابهامات و اجمالات در حقوق خانواده و برداشتن گامی بس ک ...

در حقوق خانواده زوجین دارای حقوق و تکالیفی هستندکه آنها را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نمود؛ روابط شخصی زن و شوهر شامل دسته غیر مالی آن می گردد که شامل تکالیف مشترک زوجین و تکالیف منحصر به زوج یا زوجه است و حقوق مالی زوجین نفقه و مهریه را دربرمیگیرد. با توجه به اینکه نقش اساسی خانواده در مستحکم نمودن پایه های جامعه و اهمیت این نهاد مهم در دین و مذهبمان غیرقابل انکار می باشد. قانونگذار نیز در اصل قانون اساسی به آن اشاره کرده است و در قانون مدنی با مشخص کردن حقوق ...

کودکان به لحاظ ناتوانی در استیفای حقوق خویش نیازمند حمایت، به ‌ویژه در بعد حقوق تربیتی هستند و خانواده به عنوان اولین مربی، مهم‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کند. در این پژوهش، درصدد بازخوانی حقوق کودکان در خانواده با رویکرد تربیتی هستیم. با بررسی صورت گرفته این نتیجه حاصل گردیده است که حقوق مزبور محدود به بعد از تولد نبوده، بلکه از زمان بارداری آغاز می‌شود. در این راستا، از سویی توجه بیش‌تر قانون‌گذار به سن مناسب برای بارداری و تغذیه و سلامت مادر در این ایام بایسته است. ب ...

«هدف این تحقیق ، بیان مفهوم حق وحکم درحقوق خانواده و بررسی رابطه حق و حکم باقواعدآمره و تکمیلی وارائه معیارهای ثبوتی واثباتی جهت تشخیص و شناسایی حق از حکم درحقوق خانواده و بیان مهمترین مصادیق حق و حکم و موارد مشتبه بین این دودرقلمرو حقوق خانواده میباشد. حق و حکم درخانواده، به لحاظ مفهومی ، چندان تمایزی ازمفهوم کلی حق و حکم ندارد.آنچه جزء دارایی اعتباری اعضای خانواده محسوب شود و چیزی را درقلمرو دارایی آنها واردکند، حق وآنچه جزء این دارایی نباشد، حکم نامیده می شود.هرچند تفاوت ا ...
نمایه ها:
حق | 

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نشیب‌های حقوقی و قانونی خویش؛ سرانجام در جلسه علنی 01/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب ...