عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سایه نفرت انگیز جنگ به عنوان یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی بر پیکره جامعه جاهلی جزیره‌العرب سایه افکنده‌بود، چنانکه همه‌ی مناسبات اجتماعی و حتی اعتبار قومی و قبیله‌ای بر گرد محور جنگ می‌گردید و به اعتبار آن" ایام جاهلی " شکل می‌گرفت. آنچه مسلم است ظهور اسلام به عنوان پدیده‌ای شگرف علاوه بر همه‌ی جوانب و مظاهر حیات تمدنی، بیشترین تأثیر را بر مناسبات انسانی- اجتماعی از جمله جنگ و مخاطرات آن نهاد. چنانکه بیشترین آموزه‌های اسلامی متوجه رعایت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و انساني شد. ق ...

هدف نهایی تلاش دولتها در فرایند ممنوعیت پاره‌ای از سلاحها باید خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت موثر بین‌المللی باشد. پیشرفت بسوی این هدف مستلزم انعقاد و اجرای معاهداتی در زمینه متوقف ساختن مسابقه تسلیحاتی، با در نظر گرفتن نیاز دولتها به حفظ امنیت ملی، می‌باشد. با توجه به اینکه در رابطه با سلاحهای میکروبی در سال 1972 و در رابطه با سلاحهای شیمیائی، اخیرا" یعنی در ژانویه 1993 معاهدات نسبتا" جامعی منعقد شده است لذا در حال حاضر، اقدامات موثری در زمینه جلوگیری از جنگ هسته‌ای داری ب ...

هدف پژوهش بررسی مفهوم حقوق جنگ و وضع قواعدی است که در پناه حمایت چنین قواعدی عملیات قهرآمیز و خشونت‌بار و مسلحانه باید طبق آنها اداره و رهبری شوند. روش پژوهش کتابخانه‌ای با استفاده از منابع مطالعاتی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور است . امروزه قاعده عدم توسل به زور و تحریم جنگ نتوانسته است کارآیی لازم را در مناسبات بین المللی داشته باشد. از این رو لازم آمده تا مخاصمات مسلحانه بین‌المللی با وجود ممن ...
نمایه ها:
جنگ | 

مطالب این پایان‌نامه در شش فصل به گونه‌ای تنظیم شده است که مراحل مختلف حقوق جنگ از آغاز شکل‌گیری تا پایان مخاصمات مسلحانه را شامل شود. در فصل اول بعد از مقدمه، تعاریف ، تاریخچه حقوق جنگ و اهمیت جهاد و مجاهدان از دیدگاه اسلام بررسی شده است . اسلام و حقوق بین‌الملل جنگهای ظالمانه و توسل به زور تجاوزکارانه را محکوم و دفاع و دفع تجاوز و مقابله به مثل را تایید می‌نمایند. در فصل دوم جنگهای مشروع از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌اللمل بررسی شده‌اند. دفاع مشروع، مقابله به مثل و دفع تجاوز، ...
نمایه ها:
اسلام | 
نگرش | 

تکنیک‌های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشند، دو طریق مختلف چنین اثراتی عبارتند از: اول - اثرات جانبی که استفاده از سلاح‌های مدرن اعم از متعارف یا غیر متعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد. دوم - پدیده‌های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود 2 - بطور کلی دو دسته از قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست کاربرد دارند یکی قوانین بین‌المللی حفاظت از محیط زیست که چه در صلح و چه در جنگ برای حفظ محیط زیست بکار میروند. و گروه دوم قوانین مخا ...

هرچند پس از جنگ جهانی اول رویکرد عمومی جامعه بشری همواره محدود سازی توسل به جنگ در روابط بین‌المللی بوده است، اما حقیقت آن است که استفاده از زور در فعل و انفعالات روابط بین‌المللی ادامه دارد و همین امر موجب گردیده که محققان و نظریه پردازان حقوق بین‌الملل همواره به فکر تدوین و توسعه حقوق جنگ باشند تا بتوان در ایام جنگ آسیبها را به حداقل رساند. حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، به مسئولیت‌ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه ...

در این پایان‌نامه، قسمت اول به کلیات اختصاص دارد که حاوی خصوصیاتی از حقوق بشردوستانه و روند تاریخی حمایت از غیرنظامیان و به مساله مهم تفکیک افراد نظامی و غیرنظامی می‌باشد. در قسمت دوم با بررسی کنوانسیون چهارم ژنو، افراد غیرنظامی را به عنوان اشخاص حمایت شده، خصوصا در وضعیت اشتغالی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در قسمت سوم به مساله توسعه و تکمیل حمایت از افراد غیرنظامی پرداخته شده است . در قسمت چهارم نظارت بر اجرای تعهدات دولتها و ضمانت اجرای تعهدات دولتها در قبال حمایت از افراد غ ...

جنایت جنگی به معنی نقض فاحش و جدی قوانین و عرفهای مخاصمات مسلحانه و صلاحیت جهانی به معنی صلاحیت کیفری بین‌المللی دولتها و جامعه بین‌المللی در رسیدگی کیفری به جنایات جنگی و مجازات عاملین آن می‌باشد. براساس حقوق بین‌الملل کلاسیک ، دو اصطلاح مذکور در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی مطرح می‌شوند. لیکن، هدف از این تحقیق، اولا" بررسی حقوقی مفهوم، شرایط تحقق و ماهیت حقوقی جنایت جنگی، قطع نظر از نوع مخاصمات مسلحانه بوده، و در مرحله دوم، بررسی مبانی حقوقی و عرفی رد تمایز و تفکیک بین مخاصما ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جنگ | 
کتاب |