عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 416

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود. مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جم ...

قواعد حقوق کیفری، اصول و پایه‌های اولیه حقوق جزا است. غرض از اصول معنی عام آن است و مصادیق آن در قانون جزا موجود می‌باشد مثل تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازت‌ها، اصل شخصی بودن مجازات و رعایت کرامت انسانی و متون ادب معاصر نیز به متون بعد از مشروطه اطلاق می گردد که نویسندگان و شعرا درباره اصول حقوق کیفری چه مقدار در آثار خود بکار برده‌اند؛ در پایان نامه آورده شده ، هدف از تدوین این پایان نامه با موضوع قواعد حقوق کیفری در متون ادب معاصر پارسی، بررسی قواعد حقوق کیفری در اشعار شع ...

اصل قانونی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول منتج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونی بودن دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می کند باید بر اساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنند بگنجد. در قانون آیین دادرسی کیفری به اصل قانونی بودن دادرسی هیچ اشاره ای نشده است. ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با اصل قانونی بودن دادرسی این چنین مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی ...

جهانی شدن حقوق کیفری یکی از مهمترین پدیده های زمان ماست که شتابان به حرکت خود ادامه داده و چالشهای گوناگونی را پیش روی دولت ها قرار داده است، آموزه های فلسفه سیاسی و اصول و قواعد نظریه های لیبرال هر یک از منظری خاص این فرایند را توجیه نموده و همچنین اندیشه های حقوق بشری ، معاهدات بین المللی و نهایتاً تاسیس دیوان کیفری بین الملل به عنوان کارآمد ترین عوامل، به این نهضت عظیم سرعت خاصی بخشیده اند، بطوریکه آثار آن را می توان در کشورهای مختلف از جمله ایران به وضوح مشاهده نمود. توجه ...

هدف از این پژوهش ؛ بستر سازی و توجه دادن به ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع در خصوص اجرای مجازات های بدنی و پایان دادن به مشکلات و نارسائی های موجود و ارائه نقطه نظرات به مجامع حقوقی و محافل قضایی و بررسی شیوه های صحیح اجرای این مجازات ها است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با مراجعه به کتابخانه ها و بررسی کتب حقوقی، فقهی،مقالات و پایان نامه ها، به موضوع پرداخته شده است . در پایان به این نتیجه کلی رسیده که سیستم قضایی کشور نیازمند تدوین قوانین جامع در خصوص نحوه اجرای مجازات ...

امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و یا به مناسبت انجام وظایف ضابطیت، رفتارهایی از خود نشان دهد که به حقوق شهروندی متعر ...

مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث جدید حقوق کیفری به شمارمی رود . و سابقه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به قوانین حمورابی که از قدیمی ترین قوانین مدون بوده بر می گردد . در دوران معاصر نیز اگر چه اصل شخصی بود ...

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید. نظریه تفسیری قصد مقنن را راجع به متن قانون جزا انعکاس می دهد. در نتیجه، هرگاه ...

دنیای امروز، شاهد سیستم اطّلاعاتی جدیدی می باشد تا دنیا را متحوّل کند. تحوّلات هزارۀ سوم، که به گونه ای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل می باشد، بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی انسان ها تأثیر ات شگرفی داشته است و با محو مرزهای مجازی عملأ جهان تبدیل به دهکدۀ جهانی کوچک شده است. در این دهکدۀ جهانی حقوق نیز مسکن و مأوایی دارد و از ساکنان اصلی آن به حساب می آید. جهانی شدن، تأثیرات عمیقی را بر حقوق و عرصه های مختلف آن به جای گذاشته است. تشکیل دیوان اروپایی حقوق ...