عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد و چون خداوند آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابت هستند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل، مقوله‌ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می‌رود. این پایان نامه با هدف ب ...

اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها زمانی به تصویب مجمع عمومی رسید که در اثر تحولات جامعه بین‌المللی، دولتها متوجه شده بودند که دیگر نمی‌توانند روابط خود را صرفا بر مبنای حقوق همزیستی بنا نهند، بلکه نیازمند همکاری با یکدیگر و به عبارت دیگر، نیازمند حقوق و اصول همکاری هستند تا دوام و بقاء و پیشرفت خود و جامعه بین‌المللی را شاهد باشند.لذا میتوان گفت که اعلامیه مذکور در هنگامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید که جامعه بین‌المللی از حقوق مبتنی ...

نوشتار حاضر از یک مقدمه و 4 فصل و یک نتیجه‌گیری سامان یافته است . در مقدمه پس از طرح موضوع ، اثبات ضرورت انجام پژوهش در زمینه حقوق بین‌الملل و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی های جدی موضوع اصلی پژوهش در فصول چهارگانه تشریح شده است . در فصل اول به بررسی مفهوم محیط زیست و اهمیت حفاظت از آن و عوامل موثر در ایجاد بحرانهای زیست محیطی و رابطه آن با همدیگر پرداخته‌ایم. در فصل دوم به جایگاه جلوگیری از آلودگی‌های جوی در جامعه جهانی و بررسی و تحلیل سیر تاریخی فرآیند تدوین کنوانسیونه ...

آنچه در این تحقیق بعنوان اساس و محور بحث ما مطرح شده این است که آیا روند فعلی تصویب معاهدات در کشورها، بعنوان یکی از طرق سنتی التزام به معاهده، همچنان بعنوان یک اصلی جلوه‌گر می‌باشد؟ بعبارت دیگر، آیا رویه عمومی کشورها، آراء فضایی و نظرات حقوق‌دانان بین‌المللی بیانگر وفاداری،اهمیت و توجه بیشتر به این فرایند می‌باشد؟ یا اینکه به لحاظ ضرورت تسریع و تسهیل موضوع انعقاد معاهدات بعنوان نتیجه گسترش مراودات بین‌المللی و با جایگزینی روشهای دیگر چون امضای تنها، قبولی، الحاق و ... بتدریج ...

وجود یک سلسله عوامل و شرایط موجب گردیده تا برخی شاخه های حقوق بین الملل با عنوان «رژیم های خودبسنده یا خودسامان» تعریف شوند که مهم ترین تأثیر این رژیم ها بر حقوق بین الملل، ظهور پدیده «چندپارگی حقوق بین الملل» است. این رژیم ها با هدف خود مختاری و استقلال کامل از حقوق بین الملل عام به وجود می آیند. در این خصوص، یکی از مصادیق برجسته درباره رژیم های خودبسنده ادعایی حقوق بین الملل، رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت می باشد. سازمان جهانی تجارت مهم ترین سازمان بین المللی است که پس از ...

موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها از دیر باز در کنار حاکمیت ها قرار داشته و با آن منافاتی نداشته است.اما موضوع قواعد آمره درحقوق بین الملل،مفهوم جدیدی است که در تقابل با حاکمیت مطلقه دولت ها قرار می گیرد و سعی در محدود کردن دولت ها به نفع اجتماع بین المللی آن ها در کل دارد.بنابراین بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض قواعد آمره حقوق بین الملل موضوعی است که در این نوشتار مورد نظر می باشد تا مفهوم قواعد آمره از یک سو و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض این قواعد از ...

در آستانه قرن بیست و یکم به نظر می رسد دنیا در تمام زمینه‌ها، تفکر و فلسفه پست مدرن را پذیرفته و شاید بهتر است بگوییم ناگزیر از پذیرفتن آن است . پست مدرنیسم یک طرز تفکر ذهنی، انتزاعی و مجرد نیست بلکه بیش از هر فلسفه‌ای، عملی و سازگار با معیارهای جهان امروز است . پست مدرنیسم جواب تمام مسائل انسان امروز را در خود دارد. اگر در یک تعریف ساده، پست مدرنیسم را بازگشت به ارزشها، فرهنگ ، روشها و نگرشهای گذشته، استخراج آن‌ها و سپس سازگار کردنشان با معیارهای زندگی مدرن امروز بدانیم، توس ...

هدف : تبیین دیدگاه اسلام درباره مسائل حقوق بین‌الملل ...
نمایه ها:
نگرش | 
اسلام | 

نوشتار حاضر که اختصاص به تحلیل پدیده تعارض میان معاهدات بین‌المللی دارد. به سه فصل تقسیم شده است : فصل اول زیر عنوان کلیات ، به بررسی کلیات موضوع - تعریف معاهده، تعریف تعارض و شناسایی اجمالی مفهوم تعارض معاهدات - با الهام از بحث تعارض ادله در حقوق داخلی می‌پردازد. به علاوه بحث تعارض میان قواعد منابع دیگر حقوق بین‌المللی (تعارض قواعد عرفی با یکدیگر و یا امکان تعارض میان اصول عمومی حقوق) و همچنین تعارض منابع حقوقی بین‌المللی با یکدیگر نیز در این فصل جای می‌گیرد. در فصل دوم، با ...