عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 191

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همواره بر این نکته تأکید شده است که حقوق بشر دارای ماهیتی مبتنی بر حقوق طبیعی، اما کارکرد و مصادیق‌ سیاسی است. به هیچ وجه نمی‌توان هنگامیکه حقوق بشر از حالت آکادمیک خود خارج شده و وارد دستور کار کشوری می‌گردد، برای آن ماهیتی غیر سیاسی فرض کرد. بنابراین باید توجه داشت آن‌چه می‌تواند معیار و میزان در بحث حقوق بشر باشد، میزان توافقات و تعهداتی است که میان دولت‌ها رد و بدل می‌‌شود. به همین جهت، علی‌رغم آن‌که آمریکا در جریان مبارزه با تروریسم دست به اقدامات مغایر با حقوق بشر و حقو ...
نمایه ها:

چکیده حق بر محیط زیست سالم را می توان به عنوان پیشرفته ترین شکل انسجام و پیوند بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر بین المللی در نظر گرفت و این پیوند در اصل اول اعلامیه استکهلم 1972، به صراحت تثبیت شده است. در نوشتار حاضر با عنوان: حق بر محیط زیست سالم در آموزه های حقوق بشری، تلاش شده است نشان داده شود که حقوق زیست محیطی به طور گسترده در سیاست زیست محیطی بین المللی ، قوانین اساسی متعدد، تصمیمات قضایی منطقه ای و بین المللی و اسناد زیست محیطی گوناگون شناسایی و اعلان شده ا ...

حقوق بشر در افغانستان ، کمسیون حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق بشر، عدالت انتقالی، کنرانس بن ...
نمایه ها:

حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و با اهمیت جهان معاصر است و آنچه امروزه به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی است، حاصل آرای فلاسفه غربی پس از رنسانس و هم چنین حاصل فکر کسانی است که در پی برقراری صلح جهانی و پایدار پس از دو جنگ جهانی بوده اند اینان در حقیقت با ریشه یابی علل جنگ های بشری به ویژه دو جنگ جهانی اول و دوم خواسته اند بنیان های نظری صلح را طی این اعلامیه پی ریزی می کنند و آن را براساس انسان شناسی خود که اومانیسم است قرار داده اند. و از آنجا که حقوق ...

مسئولیت اصلی برای محافظت از حقوق بشررا دولتها برعهده داشته اند. با این حال، افراد و سازمان ها نیز نقش مهمی در حمایت و احترام به حقوق بشر ایفاء نموده اند. بازیگران تجارت بین الملل در زمینه روابط تجاری و فعالیت های خود در احترام به حقوق بشر مسئولیت دارند. لذا مقررات پیوند دهنده تجارت و حقوق بشر مفید هستند زیرا آنها مکانیسم هایی برای گفت و گو ی جامعه مدنی در کشور های مختلف برای نظارت بر انطباق با هنجارهای بین المللی و ایجاد حقوق بشر که بخشی از روابط تجاری باشد را تنظیم کرده ان ...

با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد. در فصل اول به چگونگی رابطه بین حقوق بین الملل و به تبع آن اصول بین الملل حقوق بشر ...

ازدیر بازارتباط میان حقوق بشر وحقوق شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته است در این رساله هم سعی بر بررسی تاثیر آموزه ها و اصول حقوق بشر بر حقوق شهروندی شده است دراین رساله به بررسی تاثیر آموزه های حقوق بشر بر حقوق شهروندی پرداخته شده است.این موضوعکه آیامیتواناز طریق حقوقبشر وآموزش آن در جوامعبههدفدیگری که همان نهادینه شدن حقوق شهروندیاست رسید وآیاحقوق بشر و حقوق شهرئندی با همدیگر ارتباط دارندو اگر دارند چگونه ارتباطی است ...

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی یک رویکرد موجه ساز حق با کمک نظریه عدالت و سپس ارزیابی نظام حقوق بشر بین الملل کنونی با استفاده از این رویکرد موجه ساز می‌باشد، تا بدین وسیله بتوانیم حق های واقعی را از ادعاهای موهوم حق جدا نماییم. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، به توصیف نظام حقوق بشر بین الملل معاصر (فصل دوم) پرداخته ایم. سپس، به ضرورت طرح نظریه عدالت در ارزیابی نظام حقوق بشر اشاره و نظریه «قانون ملل» جان رالز برای این ارزیابی انتخاب شده است (فصل سوم). رالز در قانون ملل ویژگی های ا ...