عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهم در قراردادها به خصوص دربیع تجارتی، مسئله انحلال قرارداد وآثار آن میباشد، به این دلیل که سرعت و امنیت و صرفه اقتصادی که ازعوامل مهم در تجارت می باشد با فسخ قرارداددر تعارض است. به همین دلیل سعی کردیم بحث انحلال قراردادها را به معنی خاص آن (فسخ، اقاله ) بررسی کنیم. در بحث آثارانحلال، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثرانحلال در حقوق ما نسبت به آینده است؛ بنابراین منتقل الیه می تواند قبل ازانحلال ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالک ...

اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده است. بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط حقوقدانان ، اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل ...

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه‌ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکا ...