عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اهداف مهم شبیه سازی انجماد، پیش بینی احتمال بوجود آمدن حفره‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی در قطعات ، قبل از ریخته‌گری میباشد.از میان روشهای متعددی که تاکنون توسط محقیقن گوناگون بدین منظور ارایه شده است ، مدلی ریاضی بر مبنای انتقال حرارت ، افت فشار و جریان مذاب در کانالهای بین دندریتی (قانون دارسی) و آزاد شدن احتمالی گازهای محلول در مذاب انتخاب شده و توسعه داده شده است و بر مبنای آن یک سری نرم افزار کامپیوتری با استفاده از روش عددی تفاضل محدودFinte Difference Method) جهت ...

طراحی تغذیه برای مهندس ریخته‌گر اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش فرایند تغذیه در انجماد قطعات ریختگی با استفاده از علم شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محل تشکیل حفره انقباضی و قابلیت مذاب رسانی تغذیه پیش بینی می‌شود. در ابتدای امر، دما در نقاط مختلف قطعه شبیه سازی شده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، محل حفرات انقباضی نیز شبیه سازی می‌شود بهدیهی است در صورت مشاهده حفره در قطعه، پارامترهای مربوط به شکل قطعه و یا تغذیه تغییر می‌یابند تا قطعه بدون حفره انقباضی حاصل ...

چکیده ندارد.