عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2655

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در آن‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهیه راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عر ...
نمایه ها:
طرح | 

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقاتی چند جانبه در مناطقی که در ان‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهی راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرص ...

با توجه به اجرای عملیات آبخیزداری طی سنوات گذشته و عدم آگاهی دقیق از بازده و تطابق این اقدامات با شرایط منطقه‌ای طی تحقیقات چند جانبه در مناطقی که در آن‌ها اقدامات اجرایی و مدیریتی آبخیزداری انجام گرفته است ، عملکرد این اقدامات را در جهت بهبود و اصلاح یا تضعیف شرایط منطقه‌ای (جهت اصلاح و تهیه راه‌کارهای مفید مدیریتی) برای آینده بدست آورد. در این تحقیق از طریق روشهای مناسب (جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل نمونه جداول ارائه شده برای تجزیه و تحلیل کارآیی اقدامات اجرایی آبخیزداری در عرص ...

به منظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق لازم است که این تغییرات دراعماق مختلفه تاعمق 1/5 متری حداکثربعدازهربارندگی ویا ذوب برف موردمطالعه قرارگیرددراین طرح 24 تا48 ساعت پس ازبارندگی باتوجه به بافت خاک نمونه برداری در Control section بافواصل 10 سانتی متری ازمبداسطح خاک انجام ودرصدوزنی رطوبت خاک تعیین میگرددهمچنین میزان درجه حرارت خاک وهواومیزان بارندگی دقیقااندازه گیری خواهدشدبدین ترتیب نقشه رژیم ورطوبتی وحرارتی خاک که برحسب خاک که برحسب خا ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ). سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این مقایسه این روشها از ...

مطالعه جامع حوضه‌های آبخیز واهمیت آن در برنامه‌ریزی و مدیریت آنها در یکسو و آبخیزداری به عنوان یکی از امور زیربنایی مهم برای حفاظت ، حمایت و توسعه منابع طبیعی تجدید شوند از سوی دیگر ایجاب می‌نماید که در بین ساکنین حوضه‌های آبخیز اشاعه داده شود. بطوریکه عدم علاقمندی ساکنین حوضه‌های آبخیز همکاری و مشارکت در اجرای طرحها و برنامه‌های آبخیزداری به دلیل عدم آگاهی و آشنایی آنان از نتایج حاصل از اجرای آنها یکی از عوامل مهم در موفق نبودن زطرحهای آبخیزداری اجرا شده در کشور بوده است . ا ...

این طرح بمنظور بررسی و استفاده صحیح از کاه و کلش گندم در خصوصیات خاک بصورت اسپلیت پلات شامل 4 روش استفاده از کاه و کلش -1 سوزاندن -2 زیر خاک کردن -3 بیرون بردن -4چراندن و زیر خاک کردن و اثرات مصرف ازت در سه سطح با تیمارهای مزبور برای گندم چغندر قند به فرم تناوب در سه قطعه جداگانه بمرحله اجرادرمیاید حفاظت خاک و آبخیزداری ...

این طرح درایستگاه تحقیقاتی شهرکرد باتوجه به شیب زمین ونقشه توپوگرافی ومشخصات خاک ومقدارو شدت و پراکنش بارندگی ابتدا اقدام به تهیه کنتوربنک های لازم وکنترل آبراهه ها و استفاده از هرزآب ها با ایجاد آب بندهای کوچک در حوزه آبگیر مینماید وهمچنین بررسی ذخیره رظوبت در نوارهای ایجادشده و تعیین عملکرد محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارع که بطور معمول کشت و زرع می گردند،مورد بررسی قرار می گیرد.و بطورکلی ،فعالیت هائی که دراجرای این طرح و براساس نیاز کشاورزان برمبنای نتایج مطالع ...

مبارزه با فرسایش خاک و کاهش هرز آب و بهره‌برداری از منابع آب و خاک ، یکی از مهمترین و پرمسئولیت‌ترین امور و پشتوانه مدیریت کشور و سبب موفقیت آن است . در این رابطه لازم است کاربرد وعملکرد هر یک از عملیات فنی و بیولوژیکی همراه با اعمال مدیریت‌های لازم در آبخیزهای مشابه انجام ، با نتایج قابل مقایسه باشند. برای رسیدن به این هدف این طرح در آبخیزهای جفتی کوچک که از لحاظ خصوصیات فیزیکی اکولوژیکی و هیدرولوژیکی به هم شبیه می‌باشند ، صورت می‌گیرد. به این ترتیب که پس از محصور کردن یکی ا ...