عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح درایستگاه تحقیقاتی شهرکرد باتوجه به شیب زمین ونقشه توپوگرافی ومشخصات خاک ومقدارو شدت و پراکنش بارندگی ابتدا اقدام به تهیه کنتوربنک های لازم وکنترل آبراهه ها و استفاده از هرزآب ها با ایجاد آب بندهای کوچک در حوزه آبگیر مینماید وهمچنین بررسی ذخیره رظوبت در نوارهای ایجادشده و تعیین عملکرد محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارع که بطور معمول کشت و زرع می گردند،مورد بررسی قرار می گیرد.و بطورکلی ،فعالیت هائی که دراجرای این طرح و براساس نیاز کشاورزان برمبنای نتایج مطالع ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ). سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این مقایسه این روشها از ...

دراین طرح باتوجه به شیب زمین ووضع توپوگرافی آن ،مشخصات خاک ومیزان وشدت بارندگی ابتدااقدام به احداث کنتور بنک وکنترل آبراهه ها گردیده و سپس از طریق اندازه گیری درصد رطوبت و میزان محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارعین اثر عملیات حفاظت خاک وآب مشخص می گردد این طرح ازسال 1361 درایستگاه دوتو شروع شده مطالعات مربوطه ادامه دارد. ...

دراین طرح عوامل موثر در فرسایش خاک از دوطریق یکی از طریق فرمول ویشمایر و دیگری روش F.A.O مورد مطالعه قرارمیگیرد برای این منظور جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی ،هیدرولوژی ،زمین شناسی ،پوشش گیاهی و نحوه بهره برداری زراعی موردلزوم است همچنین تهیه نقشه توپوگرافی - عسکهای هوائی ،تعیین مرز حوضه آبگیر وسطح حوضه انجام میگیرد که درنهایت منجر به تهیه نقشه فرسایش خاک حوضه میگردد. ...
نمایه ها:
کویین | 
منطقه | 
کلاله | 
نقشه | 

این پروژه بمنظور کنترل هرزآب و جلوگیری از فرسایش خاک دراراضی شیبدار دیم مورد بررسی قرار می گیردوشامل مطالعات و بررسیهای ازقبیل احداث کنتور بنک و کشت نواری در اراضی شیبدار و احداث آببندهای خاکی جهت کنترل هرزآبها و جلوگیری از هدر رفت خاک و آب می باشد. ...

با توجه به اهمیت حفاظت خاک و خسارات جبران ناپذیر ناشی از فرسایش خاک ، هدف این طرح بررسی گرایشات زارعین در مناطقی با فرسایش شدید نسبت به بکارگیری روشهای حفاظت و تعیین عوامل موثر در بوجود آمدن این گرایشات می باشد ...

هدفازاجرای این طرح پیاده نمودن عوامل وفاکتورهای موثر درهرزآب وفرسایش خاک بوده ک ه نهایتا درتوجیهات اقتصادی وتعیین عمرمفید ساختمانهای مهندسی (احداث سدهای خاکی - آب بندها) مورداستفاده واقع میشود وبدین ترتیب احداث ساختمانهای مهندسی فوق‌الذکر باهزینه های کمتر وضریبهای اطمینان بیشتر ممکن می گردد. ...

باتوجه به نیاز مبرمی که دراعمال روشهای فنی و علمی صحیح بمنظور افزایش سطح کشت ، کمیت و کیفیت محصول و حداکثر بهره برداری ازواحد سطح کشت احساس میشود،آگاهی و بررسی در مورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،آب ،گیاه و کود که چهار عامل‌اصلی در راه رسیدن به هدفهای مشروحه فوق‌است بسیار بااهمیت تلقی میشود.دراین راه ابداع وبررسی در مورد روشهای نوین آزمایشگاهی که تحت شرایط مخصوص آب و هوائی کشور بهترین نتیجه را عاید سازد نیز کمک بزرگی است در راه حل مسائل و مشکلات کشاورزی . باانجام حدود 93 نو ...

معادله نفوذ تجمعی SCS بصورت Z=atb +c است که در آن z نفوذ تجمعی بر حسب CM یا اینچ و T فرصت نفوذ بر حسب دقیقه a و b ضرایبی هستند که برای هر گروه خاک مشخص و c برای تمام خاکها مقداری ثابت و برابر با 7cm درصد است . معادله نفوذ تجمعی تعدیل شده کویستاکوف لویز نیز بصورت Z=KT + fo+ است که در آن ، Z و T همان مفاهیم معادله SCS را دارد a و K پارامترهایی هستند که برای خاک باید تعیین شوند و fo سرعت نفوذ پایه است . نظر به اینکه پارامترهای a و b در معادله SCS برای خاکهای مختلف مشخص و در اخت ...