عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مشخص نمودن عوامل موثر درپذیرش و استفاده از فن و دانش حفاظت و مدیریت خاک توسط کشاورزان جهت دستیابی به راهکارهای عملی برای اعمال و لحاظ آنهادر طرح ها و برنامه های حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش در آبخیزهای کشور، طرح تحقیقاتی حاضر در آبخیز زنجان رود واقع در استان زنجان به مرحله اجرا در آمده است. فرضیه و یا مسئله اساسی در این تحقیق مبتنی بر انکان جلب مشارکت و تشویق و ترغیب کشاورزان در استفاده از روش های حفاظت و مدیریت خاک در اراضی زراعی (به ویژه در دیم زارها) در صورت مشخص ...

با دستیابی به مقدار کمی فرسایش و تولید رسوب در مقیاس‌های زمانی و مکانی مختلف، امکان برنامه‌ریزی، مدیریت و گزینش رویکرد بهینه حفاظت خاک فراهم خواهد شد. در این راستا مدل‌های شبیه‌سازی ابزاری برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی رفتار حوزه همچنین اجرا و ارزیابی برنامه‌های مدیریتی آّبخیزها محسوب می‌شوند. در این تحقیق به ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی- توزیعیWetSpa در شبیه‌سازی رواناب، فرسایش و انتقال رسوب در آبخیز طالقان پرداخته شده است. آبخیز طالقان با مساحت 809 کیلومترمربع، در دامنه ...

این طرح درایستگاه تحقیقاتی شهرکرد باتوجه به شیب زمین ونقشه توپوگرافی ومشخصات خاک ومقدارو شدت و پراکنش بارندگی ابتدا اقدام به تهیه کنتوربنک های لازم وکنترل آبراهه ها و استفاده از هرزآب ها با ایجاد آب بندهای کوچک در حوزه آبگیر مینماید وهمچنین بررسی ذخیره رظوبت در نوارهای ایجادشده و تعیین عملکرد محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارع که بطور معمول کشت و زرع می گردند،مورد بررسی قرار می گیرد.و بطورکلی ،فعالیت هائی که دراجرای این طرح و براساس نیاز کشاورزان برمبنای نتایج مطالع ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ). سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این مقایسه این روشها از ...

دراین طرح باتوجه به شیب زمین ووضع توپوگرافی آن ،مشخصات خاک ومیزان وشدت بارندگی ابتدااقدام به احداث کنتور بنک وکنترل آبراهه ها گردیده و سپس از طریق اندازه گیری درصد رطوبت و میزان محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارعین اثر عملیات حفاظت خاک وآب مشخص می گردد این طرح ازسال 1361 درایستگاه دوتو شروع شده مطالعات مربوطه ادامه دارد. ...

دراین طرح عوامل موثر در فرسایش خاک از دوطریق یکی از طریق فرمول ویشمایر و دیگری روش F.A.O مورد مطالعه قرارمیگیرد برای این منظور جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی ،هیدرولوژی ،زمین شناسی ،پوشش گیاهی و نحوه بهره برداری زراعی موردلزوم است همچنین تهیه نقشه توپوگرافی - عسکهای هوائی ،تعیین مرز حوضه آبگیر وسطح حوضه انجام میگیرد که درنهایت منجر به تهیه نقشه فرسایش خاک حوضه میگردد. ...
نمایه ها:
کویین | 
منطقه | 
کلاله | 
نقشه | 

این پروژه بمنظور کنترل هرزآب و جلوگیری از فرسایش خاک دراراضی شیبدار دیم مورد بررسی قرار می گیردوشامل مطالعات و بررسیهای ازقبیل احداث کنتور بنک و کشت نواری در اراضی شیبدار و احداث آببندهای خاکی جهت کنترل هرزآبها و جلوگیری از هدر رفت خاک و آب می باشد. ...

اولین قدم در حفاظت خاکها ، شناسایی مناطقی است که با مشکل فرسایش خاک به گریبانند. شناسایی مکانهایی که فرسایش خاک درآنها به حد بحرانی رسیده است ، اولویتهای حفاظت خاک را برای ما نمایان می‌سازد. این مهم به دو طریق امکان‌پذیر است : -1 روش سنتی ارزیابی صحرایی که بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است . -2 روش استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که با توجه به سریع بودن و هزینه بسیار کمتر (بالاخص در سطوح وسیع) مطلوبتر می‌نمایند. در طرح تحقیقات حاضر ، تصاویر ماهواره‌ای درباندهای مختلف طول موجی ، اطلاعا ...

بیش‌از 57 درصد گل رسوبات آبگیر سدسفیدروداز اراضی وتپه های مارنی بدخیم که تنها 5 درصد سطح حوزه آبخیز رودخانه سفیدرود راتشکیل میدهند،ناشی میشود.ازاین روبمنظور تعیین روشهای مناسب تثبیت نسبی خاک دراین اراضی ،میزان فرسایش خاک و هرزآب آنها پس‌ازکاربردچهارتیمار)1:مخلوط کردن خاک سطحی باکاه )2 چپربندی بااستفاده ازتوریسمی و کلش برنج )3 پوشاندن سطح خاک باامولسیون کانیونیک قیر )4پوشاندن سطح خاک با امولسیون آنیونیک قیر،درمقایسه باشاهد(تیمار پنجم )،دردوجبهه شمالی وجنوبی یکی از تپه های مارن ...