عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح باتوجه به درخواست کشاورزان وسازمانهای دست اندرکارامور کشاورزی ،مناطق مناسب جهت اجرا پروژه های نمونه حفاظت خاک و آب تعیین وبراساس نیاز منطقه ونتایج مطالعات وبررسیهای انجام شده محل‌هائی انتخاب وبصورت مطالعاتی ،طراحی واجرا میگردد پروژه های حفاظت خاک و آب شامل مطالعات وبررسی درزمینه احداث آب بندهای خاکی استخر های ذخیره آب کنترل آبروها وآب کندهااحداث کنتور بنک دراراضی شیبدار دیم وکشت نواری وغیره می باشد. ...

دراین طرح باتوجه به شیب زمین ووضع توپوگرافی آن ،مشخصات خاک ومیزان وشدت بارندگی ابتدااقدام به احداث کنتور بنک وکنترل آبراهه ها گردیده و سپس از طریق اندازه گیری درصد رطوبت و میزان محصول در مقایسه با اراضی مجاور با شرایط زارعین اثر عملیات حفاظت خاک وآب مشخص می گردد این طرح ازسال 1361 درایستگاه دوتو شروع شده مطالعات مربوطه ادامه دارد. ...

چکیده ندارد.

دراین طرح ، باتوجه به درخواست کشاورزان و سازمان های دست اندرکار امور کشاورزی مناطق مناسب جهت اجرای پروژه های نمونه حفاظت خاک و آب تعیین و براساس نیاز منطقه و نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده محل‌هائی انتخاب و بصورت مطالعاتی ،طراحی واجرا می گردد.پروژه های حفاظت خاک و آب شامل : مطالعات و بررسی درزمینه احداث آب بندهای خاکی ، استخرهای ذخیره آب ، کنترل آبروها و آبکندها ، احداث کنتوربنک در اراضی شیبدار دیم وکشت نواری وغیره می باشد. ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرحهای اجرایی آبخیزداری بعنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت و منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناظق مختلف کشور توسط ساکنان حوزه‌های آبخیز ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انحرافی، احداث با غات دیم، ایجاد مخازن آب ، سنگ‌چینی‌های سنتی با غات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه این روشها از نظر بازدهی اقتصادی ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ). سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این مقایسه این روشها از ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشرو توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انرحافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکیسنت )، سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست )، سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه ...

طی بازدیدهای صحرائی ویادرخواست کشاورزان وسازمانهای دست اندرکار امورکشاورزی مناطق مناسب اجرای پروژه های نمونه حفاظت خاک وآب تعیین وبراساس نیاز موجود،طرح مناسب براساس نتایج مطالعات وبررسی های انجام شده تزیه وارائه خواهدشد.فعالیتهائی که دراجرای این طرح موردنظراست عبارتنداز: طراحی ونظارت براحداث آب بندها- استخر های ذخیره آب - سدهای کوتاه خاکی - کنترل آبروها وآبکندهاوکشت نواری واحداث کنتور بنک واجرای شخم صحیح وکاربرد ماشین آلات مناسب دیم و غیره . ...