عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی فوق سموم شیمیایی کونفیدرو ( در دو مقدار 286و 143 میلی لیتر در هکتار) و زولون با سموم بیولوژیک کاستوم بی- سی، نئودوربی- تی کل، نیمک، نیمک سوپر، نیمارین، نیم آزالتی- اسو نیم پلاس از نظر میزان تاثیر روی سوسک برگخوار سیب زمینی در شرایط مزرعه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وجود اختلاف معنی دار بنی تمیارها را نشان داد و مشخص گردید سموم کونفیدرو وزولون در گروه اول و بقیه سموم در گروه بعدی از نظر میزان تاثیر قرار گرفته اند. ...