عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1410

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسیل پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer) یکی از مهم‌ترین آفات درختان پسته در ایران است. حالت طغیانی این آفت باعث کاهش قابل توجهی در محصول می‌شود. از گذشته‌های دور در ایران، از حشره‌کش‌ها به صورت گسترده برای برای کنترل پسیل پسته استفاده می‌شود. ترکیبات متعددی شامل آمیتراز، هگزافلوموران، ایمیداکلوپرید و مخلوط تفلوبنزوران با فوزالون برای کنترل این آفت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به هر حال، مصرف متوالی و بدون رعایت اصول علمی از طیف وسیعی از حشره‌کش‌ها باعث کاهش جم ...

در این پژوهش اثر حشره‌کشی اسانس سه گیاه باریجه، Ferula gummosa Boiss.، درمنه Artemisia annua L. و سداب Ruta graveolens L. روی دو گونه آفت انباری به نام‌های شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) و سوسک چهار نقطه-ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) مورد بررسی قرار گرفته است. همه آزمایش‌ها در شرایط دمایی 1±27 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی انجام شده‌اند. اسانس‌ دو گیاه درمنه و سداب از بخش‌های هوایی (برگ و ساقه) این گیاهان و به روش تقطیر با آب به دست آمدند ...

تاثیر حشره‌کش‌های چریش و پایریپروکسی‌فن روی کشندگی و بعضی از ویژگی‌های زیستی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogalerucaluteola Mull (Col. : Chrysomelidae در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (دمای 2± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 75 و دوره نوری 8 : 16 (تاریکی: روشنایی) ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. مقدار LC50 و LC30 برای چریش به ترتیب 3/3 و 2/4 پی‌پی‌ام و مقدار LC50 و LC30 برای پایریپروکسی‌فن به ترتیب 343 و 133 پی‌پی‌ام تخمین زده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده حشره‌کش چریش در ...

امروزه به منظور کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی سموم شیمیایی، نگاه‌ها به سمت استفاده از ترکیبات جدید و زیست‌منشا معطوف گردیده‌اند. ایده‌ی استفاده‌ی ترکیبی از خاک‌های دیاتومه و سایر عوامل حشره‌کش نیز موضوع پژوهش‌های زیادی بوده است. در پژوهش حاضر، اثر استفاده‌ی ترکیبی دو نوع گرد خنثی با اسانس اکالیپتوس علیه حشرات کامل شپشه‌ی گندم Sitophilus granarius (L.) مورد بررسی قرار گرفت. اثر حشره‌کشی خاک دیاتومه‌ی سایان و کائولن فراوری‌شده‌ی سپیدان (در پنج دز 125/0، 25/0، 5/0، 1 و 5/1 گرم بر کی ...

به منظور شناسایی شب پره های زیرخانواده های Catocalinae و Xyleninae نمونه برداری هایی توسط تله نوری طی سالهای 1390- 1388 از مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با پوشش گیاهی متفاوت، ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی مختلف انجام شد. اطلاعات هر منطقه توسط دستگاه GPS ثبت گردید. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل و سپس اتاله شدند. گونه ها بر اساس خصوصیات ریخت شناسی خارجی و داخلی شناسایی شدند. درکل 39 گونه متعلق به 20 جنس از 2 زیرخانواده در ارتفاع بین 29 تا 2700 متر ...

در این پژوهش که در سال های 1388 و 1389 در شهرستان نوشهر (استان مازندران) انجام شد، تعداد از زیستگاه های Eviphidoidea 23 گونه متعلق به هشت جنس و سه خانواده از کنه های بالاخانواده ی مختلف جمع آوری و شناسایی شدند که از میان آنها پنج گونه و یک جنس برای اولین بار از ایران گزارش می شوند و 18 گونه نیز برای فون کنه های استان مازندران جدید می باشند که به ترتیب با علامت های * و ** مشخص شده اند. تمام جنس ها و گونه ها برای اولین بار از شهرستان نوشهر گزارش می شوند. فهرست گونه های جمع ...

انبه Mangifera indica با سطح زیر کشت بیش از 1400 هکتار سومین محصول مهم باغی استان هرمزگان است در دو دهه اخیر آفات و امراض جدید از مهمترین عوامل کاهش تولید محصول اقتصادی در باغات و بازدارنده توسعه سطح زیر کشت انبه در جنوب کشور بوده است . سن قهوه‌ای Anopplocelmts curvipes (Hem: coreidae) یکی از آفات جدیدی در فون آفات انبه کشور است که در 4-5 سال اخیر در باغات انبه شهرستان بندرعباس مسئله‌ساز شده است . بررسیهای انجام شده در طی سالهای 1376 و 1377 نشان داد که این حشره فعلا در باغات ...

جنبه‌های مختلف بیولوژیک و اکولوژیک کفشدوزک نقابدار دولکه‌ای بطور گسترده در شرایط آزمایشگاهی و صحرائی مورد مطالعه قرار گرفت . کفشدوزک نقابدار دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی در دماهای مختلف بر روی سپردار قهوه‌ای مرکبات پرورش داده شد. میانگین طول دوره رشد کفشدوزک از تخم تا حشره کامل در دماهای 15+-1، 20+-1، 25+-1 و 30+-1 درجه سانتیگراد به ترتیب 172/3، 44/6، 26/2 و 24/4 روز بود. این نتایج نشان داد که با افزایش درجه حرارت بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد طول دوره رشد کوتاهتر می‌شود. در دم ...

پشه‌ی قارچ‌خوار، (Winnertz) (Dip., Sciaridae) Lycoriella auripila، مهم‌ترین و مخرب‌ترین آفت قارچ خوراکی می‌باشد. در این مطالعه جنبه‌های مختلفی از زیست‌شناسی L. auripila روی سویه‌های مختلف قارچ خوراکی دکمه‌ای و صدفی مورد ارزیابی قرار گرفت. عمده مطالعات روی بررسی نقش دما بر ویژگی‌های مختلف زیستی این آفت روی محیط طبیعی و روی محیط PDA متمرکز بود. بر اساس نتایج حاصله، بیشترین و کمترین طول دوره‌ی رشد و نموی پیش از بلوغ L. auripila روی محیط طبیعی و روی سویه‌ی 737، به‌ترتیب در دماهای ...