عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1684

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارایی حشره‌کشی خاک‌های دیاتومه و اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی علیه آفات انباری، توسط پژوهش‌گران زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. ایده‌ی استفاده‌ی ترکیبی از خاک‌های دیاتومه و سایر عوامل حشره‌کش نیز موضوع پژوهش‌های زیادی بوده است. در پژوهش حاضر، اثر ترکیبی خاک دیاتومه- اسانس گیاهی برای اولین بار روی حشرات کامل سرخرطومی برنج، Sitophilus oryzae، مورد بررسی قرار گرفت. اثر حشره‌کشی خاک دیاتومه‌ی سایان و کائولن فراوری شده‌ی سپیدان (در پنج دز 125/0، 25/0، 5/0، 1 و 5/1 گرم بر کیلوگرم) ...

جستجو و جمع‌آوری کنه‌ها در یک ششم کل مساحت ایران بر روش Stratified random sampling از اماکن مسکونی، اصطبل حیوانات اهلی و لانه جواندگان و پرندگان انجام و کنه‌ها به آزمایشگاه حشره‌شناسی انستیتوپاستور ایران منتقل و مورد شناسایی و طبقه‌بندی قرار می‌گیرند آلودگی کنه‌ها به انواع بورلیاها باله کردن آنها و تزریق به حیوانات آزمایشگاهی مختلف و نیز میکروسکوپ الکترونی انجام می‌پذیرد. ...

کفشدوزک ي Col.:Coccinellidae) Adalia bipunctata) یکي از دشمنان طبيعي پسيل پسته است. سم شناسي دموگرافيک يکي از روش هاي عمومي براي ارزيابي اثرات زير کشندگي آفت کش ها روي دشمنان طبيعي است. با توجه به مصرف سه آفت کش استام پراید، تيامتوکسام و هگزافلومورن و در باغ های پسته، در اين پژوهش اثرات جانبي اين سه آفت کش روي شاخص‌هاي زيستي و پارامترهاي جمعيت مرحله تخم کفشدوزکAdalia bipunctata در شرايط کنترل شده (دماي 27/5 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 5± 65 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنائي ...

از نظر مطالعات حشره‌شناسی گونه‌های پشه‌های آنوفلینی یافت شده عبارتند از آنوفلهای فلوویاتیلیس ، دتالی، استفنسی، سوپرپیکتوس ، کولیسیفاسیس ، سرژنتی، مغولنسیس و تورخدای که پنج گونه اول از ناقلین مهم شناخته شده‌اند که در بین آنها آنوفل‌فلوویاتیلیس در تمام مناطق تحت بررسی یافت شده و در این بررسیها مورد توجه خاص می‌باشد. از نظر پراکندگی و وفور آنوفل دتالی در درجه دوم قرار داشته است . مطالعات بخش انگل‌شناسی تا بحال نشان داده که انتقال مالاریا در هر دو منطقه شاهد(بدون سمپاشی) و منطقه ...
نمایه ها:
کهنوج | 
کنترل | 

شته خردلLipaphis erysimi (Kal.) (Hemiptera: Aphididae) از مهمترین آفات کلزا در مزارع استان خوزستان می‌باشد. زنبور پارازیتوئید (Hymenoptera: Braconidae) Diaeretiella rapae (MIntosh) از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک شته خردل محسوب می‌شود. در این تحقیق اثرات کشنده و زیرکشنده دو حشره‌کش رایج پیریمیکارب و تیامتوکسام روی شته خردل با روش غوطه‌وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های کشنده و حدود اطمینان آن‌ها در سطح 95 درصد با استفاده از روش پروبیت برآورد گردید. براساس نتایج، هر دو ...

در این بررسی که طی سالهای 1388 و 1389 انجام گرفت، در مجموع 18 گونه متعلق به 12 جنس و 9 خانواده جمع آوری شد که از این تعداد دو گونه برای اولین بار از ایران و نه گونه برای اولین بار از دنیا گزارش میشوند که به ترتیب با علامت (*) و (**) مشخص شدهاند. نام میزبان یا میزبانهای هر یک از کنهها در داخل کروشه [] درج شده است. کلیه نمونهها در کلکسیون کنه شناسی گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران نگهداری میشوند.  Erythraeidae Erythraeus (Zaracarus) coleopterus sp. n.** [Co ...

به منظور شناسایی شب پره های زیرخانواده های Catocalinae و Xyleninae نمونه برداری هایی توسط تله نوری طی سالهای 1390- 1388 از مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با پوشش گیاهی متفاوت، ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی مختلف انجام شد. اطلاعات هر منطقه توسط دستگاه GPS ثبت گردید. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل و سپس اتاله شدند. گونه ها بر اساس خصوصیات ریخت شناسی خارجی و داخلی شناسایی شدند. درکل 39 گونه متعلق به 20 جنس از 2 زیرخانواده در ارتفاع بین 29 تا 2700 متر ...

دستگاه گوارش سن گندم Eurygaster integriceps Put. از دو اندام غده بزاقی و روده تشکیل شده است. ترشحات بزاقی در سن گندم باعث مایع کردن قسمتی از بافت گیاهی می گردد که به آن هضم خارج دهانی میگویند. این قسمت از بافت گیاه به درون روده پمپ میشود تا مرحله نهایی هضم در آنجا انجام گیرد. کارآیی دستگاه گوارش در سن گندم به پروتئین های موجود در آن بستگی دارد. در این مطالعه دو مرحله مهم پوره سن پنج و حشره کامل نسل جدید برای تجزیه پروتئوم غده بزاقی و روده حشره انتخاب گردیدند. الگوی پروتئی ...

به منظور تعییم فون، انبوهی، فعالیت فصلی و درصد جنسی پشه خاکی‌ها و همچنین تعیین حساسیت آنها به د.د.ت 4 درصد (Diagnostic teast) و اندکس خونخواری (Host preferende) پشه خاکی‌های شهرستان شهرضا، مطالعاتی طی سالهای 1376 و 1377 در این منطقه انجام شد. در این بررسی برای جمع‌آوری پشه‌خاکی‌ها از دو روش صید شامل تله‌های چسبان (Sticky papers) و آسپیراتور استفاده گردید. برای تعیین فون و انبوهی پشه‌خاکی‌ها، شهر شهرضا و 8 روستا (روستا در منطقه کوهستان و 4 در منطقه دشت)انتخاب گردید و طول ...
نمایه ها:
1376 | 
شهرضا |