عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حس مکان ارتباط انسان و مکان است و تعلق خاطر انسان به مکان ا ست که این حس را مثبت یا منفی می سازد. این حس باعث دادن شخصیت یا هویت به مکان می شود، زیرا مکان به خودی خود فاقد این هویت است. اگر ساختمان یا شهر یا طبیعت در انسان هیچ گونه احساسی را برانگیخته ننماید از نظر انسان، فاقد هویت و شخصیت است. حس مکان پدیده ای روان کالبدی است که برداشتها، خاطرات، تجارب و روحیات فردی کاملا بر آن اثرگذذار است، بنابراین از شخصی به شخص دیگر متفاوت خواهد بود. مرکز گفتگوی جوانان نیز مکانی برای انج ...

از ابتدای تاریخ، بشر فهمیده است که خلق مکان با ماهیت وجودی او عجین است و محیط انسان ساختی که او در آن زندگی می کند، یک ابزار صرفا کاربردی و عملکردی نیست؛ بلکه محیطی است که واجد ساختار است و معانی را عینیت می بخشد. معانی و ساختارهایی که انعکاسی از شناخت بشر از محیط طبیعی و موقعیت وجودی او هستند و لذا تحلیل مکان جدا از تحلیل وجود انسان ممکن نیست ولی در حال حاضر، خنثی بودن فضاهای زیستا در محیط های شهری، نشان از این امر دارد که بی مکانی و بی خانمانی به شدت گریبان گیر انسان معاصر ...

شهر و مکان های موجود در آن تاثیر غیر قابل انکاری بر رفتار و روحیات انسان دارند. مکان های موجود در شهر از یک طرف می تواند مکانهایی پرمعنا باشند که مردم تجلی خاطرات فردی و جمعی و هویت فرهنگی و تاریخی خود را در آن می بینند و احساس این همانی با آن می کنند و از طرف دیگر امکان دارد مکانی عقیم باشند که هیچ معنایی از آنها دریافت نشود و مردم قادر به ادراک و برقرار کردن ارتباط با آن مکان نباشند و در نتیجه حسی نسبت به آن پیدا نکنند. اما آنچه امروزه به معضلی در فضاهای شهری معاصر تبدیل شد ...

امروزه اکثرکشورها به فضاهایی جهت عبورومرور اتومبیل ها تبدیل شده است بی اهمیت بودن نسبت به فضاهای زیست درمحیطهای شهری و بی مکانی انسان امروزی درساختارشهری نشان ازاین امر دارد که انسان معاصر ازبی مکانی و حس تعلق به مکانی که درآن زندگی می کند رنج می برد این چنین است که ساکنان شهری هویت و تعاملات اجتماعی خویش را با محیط ازدست داده اند باتوجه به اینکهتجربه حس مکان عامل اساسی درجهت ایجادفضاهای ماندگارشهری ایجادهویت و معنادار شدن محیط زندگی انسان و افزایش مشارکت و تعامل اجتماعی درفض ...

مکان، عنصر اصلی هویت ساکنان آن است. انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود نائل شود. یکی از علل سرگردانی انسان امروز، نپرداختن به مفهوم مکان و از آن ره نبود هویت مکانی است. حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است، که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی ا ست که موجب تبدیل یک فضا با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افرادخاص می گرد ...

این رساله حاصل پژوهشی است درمقوله فضا ، مکان و حس مکان برای رسیدن به تجربه ای در طراحی پژوهشکده معماری . دراین راستا ضمن بررسی نظرات مطرح شده از سوی معماران و پژوهشگران علوم میان رشته ای و پس از کنکاش در تعریف عناوین مذکور ، دیدگاه های مختلف را مورد بررسی قراردادیم تا بتوانیم با دستیابی به مولفه های مکان و عوامل ایجاد کننده حس مکان به طراحی و خلق فضاهای پویا و ماندگار دست یابیم . دستیابی به مولفه های مکان و حس مکان و نشانه ها و نمادهای بروز این احساس، از اهداف اصلی ما دراین ...

انسان به عنوان موجودی اجتماعی از زمانی که خود و نیازهایش را شناخت به دنبال برقراری ارتباط خود با محیط و جهان پیرامون خویش در جهت یافتن تشخص و هویت فردی اجتماعی گسترش داد. اجتماعات انسانی یکی از راه های برقراری ارتباط و یافتن هویت در جهت پاسخ گویی به این نیاز انسانی بوده است. ساخت مکان هایی که از نظر اجتماعی فعال باشد و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه و در کالبدی سازمان یافته می تواند تاثیر قوی و محکمی بر شکل گیری هویت فردی و اجتماعی افراد داشته باشد. این پژوهش ...
نمایه ها:
مکان | 
محله | 
هویت | 

دستیابی به هویت اسلامی درطراحی معماری وشهرسازی معاصرایران نیازمند فرآیندی همه جانبه درنگرش به موضوع هویت است لذا درگام اول باید تعریف بجا ازهویت اسلامی داشته باشیم که بیانگر مفهوم الهی و معنوی شخص واصالت معماری اسلامی باشد وتجزیه و تحلیل نحوه ورود و تاثیرپذیری ازمعماری ایران باستان و تغییراتی که درطول دوره حکومت های مختلف بافرهنگ ها و مذهبها و آئین و سنتهای متنوع برروی معماری اسلامی تاثیرگذاشتند و شناخت معماری اسلامی که الهام گرفته ازنمادونشانه های مقدس که بیان کننده عظمت و ش ...

دستیابی به هویت اسلامی در طراحی معماری و شهرسازی معاصر ایران نیازمند فرآیندی همه جانبه در نگرش به موضوع هویت است. لذا در گام اول باید تعریف به جا از هویت اسلامی داشته باشیم، که بیانگر مفهوم الهی و معنوی، شخصیت و اصالت معماری اسلامی می باشد، و تجزیه تحلیل نحوه ورود و تاثیرپذیری از معماری ایران باستان و تغییراتی که در طول دوره های حکومتی مختلف با فرهنگ ها و مذهب ها و آئین و سنت های متنوع بر روی معماری اسلامی تاثیر گذاشتند و شناخت معماری اسلامی که الهام گرفته از نماد و نشانه های ...