عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش میدهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه میتواند باعث کنترل رفتار فرصتطلبانهی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، حسابرسی است. حسابرسی که با کیفیت بالاتری انجام شود میتواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمالی شده توسط مدیریت و کیفیت و پایداری سود نقش داشته باشد. لذا هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود درمیان شرکتهای درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت ها ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تفاوتهای جنسیتی شرکای موسسات حسابرسی معتمد بورس بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این پژوهش جنسیت شرکای حسابرسی موسسات حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر کیفیت اقلام تعهدی(اقلام تعهدی ...

به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در قالب قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تأثیر ویژه‌ای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه‌های انتخاب حسابرس توسط صاحبکا ...

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده ست. در حالی که چرخش حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده ، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون‌گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی شرکتها می‌پرداز ...

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافته اند. اظهار نظر شرکای حسابرسی به طور کلی جدای از کار جمع آوری شده به وسیله کارمندان حسابرسی نیست، چون شرکای حسابرسی بر اساس پرونده های تهیه شده توسط حسابرسان اظهار نظر می کنند بنابر ین عملکرد حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار می باشد.رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طی دوره حسابرسی است سبب کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود، این ر ...

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه ی پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد، هرچه حق الزحمه ی بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود (تنانی، 1389). بنابراین مسئله ی مطرح شده در این تحقیق بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غ ...

با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات صورت های مالی در تصمیم گیری استفاده کنندگان ، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی ضروری به نظر می رسد تا در زمان وجود این عوامل، استفاده کنندگان بتوانند حقیقت صورت های مالی و حسابرسی انجام شده را بهتر درک کنند. در این تحقیق تاثیر تراکم کار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی صورتهای مالی ارائه شده توسط حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.تراکم کار حسابرسی به این علت به وجود می آید که بیشتر شرکت ها، سال مالی خود را با سال تقویمی تنظیم کرده اند ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در 117 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1391 می-باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین‌کننده تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی این ارتباط به این خاطر که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور مستقیم بر کارایی حسابرسی و به موقع بودن زمان اعلام سود موثر است اهمیت دارد. در این پژوهش فاصله زمانی ب ...

راهبری شرکتی مجموعه‌ای از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی نظیر هیئت مدیره، کنترل‌های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون‌سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌ حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. می‌توان انتظار داشت، وجود مکانیزم‌های راهبری قوی موجب ایجاد محیط کنترلی و افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و کاهش ریسک تجاری و نیز ری ...