عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشورهای توسعه یافته عمومأ به سیستم حسابداری صنعتی توجه زیادی میگردد. مدیران واحدهای صنعتی در فرآیند تصمیم-گیری خود به اطلاعات ارائه شده سیستم مذکور توجه کامل مینمایند زیرا فرآیند وجود رقابت باعث میگردد که مدیران مجبور بهتوجه به دو عامل بهبود مستمر تولید و عملکرد مشتری داشته باشند تا موفقیت خود را تضمین نمایند. در طول دو دهه گذشته تعداد برنامههای حسابداری صنعتی در بسیاری از سازمانها پیادهسازی شده است. استراتژی حسابداری صنعتی با کیفیت بالا منجربه بهبود مستمر عملکرد تولید و ع ...
      
این تحقیق سعی در شناختن علل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری، میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت ، میزان آگاهی مدیران مالی و کارکنان حسابداری با تکنیکها و روشهای حسابداری مدیریت و روشهای توسعه به کارگیری این تکنیکها و روشها در صنایع فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارد. ...

الف -هدف اجرای طرح: مهمترین اهداف اجرائی این طرح به قرار زیر است : 1) آگاهی از وضعیت موجود و فعلی سیستم‌های حسابداری صنعتی صنایع استان فارس 2) تعیین علل اصلی و عمده استفاده صنایع از سیستم‌های مختلف 3) تعیین نفاط قوت و ضعف کاربرد هر سیستم در شرایط مختلف 4) تعیین سیستمهای حسابداری صنعتی مطلوبی که باید در صنایع مختلف بکارگرفته شود 5)دسترسی به رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و موارد سیستمهای عملی حسابداری صنعتی 6)تقویت بیشتر مطالب درسی از طریق فراهم نمودن سیستمهای صنعتی عملی ب - کاربرد ...