عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی حذف رنگ های واکنش پذیر از پساب های صنعتی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) به عنوان جاذب پرداخته شده است. اریوکروم بلو بلک ب رنگ واکنش پذیر تجاری (EBBB) به عنوان یک رنگ مدل برای بررسی ظرفیت جذب TiO2 در دمای اتاق انتخاب شد. نشان داده شده است که EBBB می توانست به اندازه کافی در سوسپانسیون آبی TiO2 جذب شود. اثر پارامترهای مختلف نظیر اثر pH، مقدار جاذب ، غلظت رنگ اولیه، زمان بهمزدن، اثر دما مورد بررسی قرار گرفت. رنگ مورد نظر دارای راندمان حذ ...

روزانه میلیونها لیتر از پسابهای رنگی توسط صنایع رنگرزی و کارخانه های تولید رنگدانه ها تولید می شود. هر لیتر از این پسابها می تواند حاوی بیش از 20 گرم از رنگدانه ها و حد واسطهایی باشد که باعث بروز مسائل زیست محیطی می شوند. از جمله فرآیندهایی که در سالهای اخیر به طور گسترده در تصفیه آبها و پسابها مورد استفاده قرار گرفته است فرآیند الکتروکواگولاسیون یا انعقاد الکتریکی می باشد . در کشور ما بعلت اینکه در فرش دستباف روستایی بیشتر از زمینه قرمز استفاده می شود الیاف قرمز رنگ در این ص ...
نمایه ها:

در پی بررسی‌های انجام‌یافته دو تالاب مصنوعی به عنوان فرآیند تکمیلی پساب خروجی از تصفیه‌خانه کارخانجات الکل‌سازی ساخته شد. ابعاد تالاب 120 در 40 متر و با عمق 60 سانتیمتر است زمان ماند هیدرولیکی پیش‌بینی شده 7/2 روز می‌باشد. هدف اصلی از ساخت این فرآیند تکمیلی، حذف رنگ فاضلاب کارخانه الکل‌سازی می‌باشد. پس از ساخت تالاب گیاه جگن که از رسته نی‌ها بوده و در منطقه یافت می‌شود در آنها کاشته و پس از آبیاری‌های اولیه، فاضلاب موردنظر به سیستم تزریق گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که راند ...

رنگ‌های نساجی یکی از منابع مهم آلودگی محیط‌زیست هستند. بيش از 50 درصد رنگ مصرفي، در فرایندهای مختلف رنگرزی وارد فاضلاب شده که علاوه بر تغيير رنگ آب، باعث جلوگیری از نفوذ نور به درون آب و اختلال در عمل فتوسنتز شده که منجر به تخریب اکوسیستم آبی و برخی گونه‌های آبزیان می-شود. در سال‌های اخیر با تولید و استفاده فراوان رنگ‌های سنتزی که نسبت به رنگ‌های طبیعی ساختار پیچیده‌تری داشته و از نظر شیمیایی بسیار پایدارترند، توجه بیشتری به آلودگی زیست محیطی آن‌ها معطوف شده است. در ميان رنگ‌ ...

در کار حاضر به بررسی فرآیند حذف رنگ بریلیانت‌گرین از پساب‌های صنعتی با استفاده از ذرات نانو‌سیلیس پوشش‌داده‌شده بر روی کربن‌فعال به عنوان جاذبی در حذف این رنگ پرداخته شده است. پس از تهیه‌ی جاذب (کربن فعال پوشش‌داده شده با نانو ذرات سیلیس)، پارامترهایی چون تاثیر میزان غلظت اولیه رنگ بر فرآیند جذب، میزان pH محیط، زمان هم‌زدن، میران جاذب بررسی و بهینه‌سازی شرایط برای حصول حداکثر حذف رنگ انجام گرفت. به منظور بررسی اثر زمان بر روی سینیتیک - ترمودینامیک فرآیند حذف بر میزان حذف رنگ، ...

در قسمت اول این تحقیق، از روش میکرواستخراج مایع-مایع پراکنده کننده برای استخراج رنگ متیل رد، استفاده شد.در این روش میکرواستخراج، یک ترکیب مناسب از اتانول (حلال پراکنده کننده) و کلروفرم (حلال استخراج کننده) به سرعت به لوله آزمایش با ته مخروطی شکل که حاوی محلول متیل رد است،وارد می‌شود که در پی آن یک محلول ابری شکل می‌گیرد که بعد از سانتریفیوژ آن، فاز ته نشین شده در معرض هوای آزاد قرار می‌گیرد تا حلال آلی آن تبخیر شود. رنگ خشک شده در متانول حل شده و به وسیله طیف نورسنجی اندازه گ ...

در این تحقیق، حذف رنگ کاتیونی آبی آکریلیک 5G ازنمونه های آب با استفاده از جاذب نانو اکسید آهن (α-Fe2O3) بهبود یافته توسط SDS مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات سطحی نانو جاذب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ، حجم سورفکتانت و pH بررسی شد. ایزوترم ها (لانگمویر، فروندلیش، تمکین و دوبینین - رادوشکویچ) و سینیتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده ها مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که جذب ر ...

در تحقیق حاضر امکان استفاده از پودرپوست بادام تهیه شده از ضایعات کشاورزی به عنوان یک جاذب ارزان قیمت برای رنگبری ازنمونه‌های آبی حاوی رنگزای بازیک بلو 3 (BB3) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور تاثیر عوامل مختلف از جمله زمان تماس (120-5 دقیقه)، دما (45- 25درجه سانتیگراد ) ، غلظت اولیه رنگزا(100-15میلی گرم در لیتر) ، مقدار جاذب مصرفی(2-0/5 گرم) و PH (12-2) بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد بیشترین مقدار حذف رنگ در7= pH بدست می آید. میزان حذف رنگزا با افزایش میزان جاذب مصرفی، زم ...

در این تحقیق حذف رنگ راکتیو قرمز 195 از محیط آبی با استفاده از نانو جاذب گرافن اکسید مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، میزان جذب محلول رنگ قبل و پس از تماس با جاذب به کمک اسپکتروفوتومتر UV-Vis اندازه‌گیری شد. عوامل موثر بر بازده جذب از قبیل pH محلول، جرم جاذب، غلظت محلول رنگ، دما و زمان تماس جاذب با محلول رنگ بررسی شد. همچنین داده‌های تعادلی جذب به‌وسیله مدل‌های هم دمای جذب ارزیابی شد. ...