عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف آزمون مدل اثربخشی حمایت مالی از لیگ برتر و بررسی دیدگاه مدیران شرکت‌های حامی درباره حمایت مالی از لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (ابتدا کیفی و سپس کمی) است. داده‌های پژوهش به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه پژوهش در دو بخش و شامل مدیران شرکت‌های حامی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر و تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران (1390/1391) بود. در بخش اول 16 نفر از مدیران شرکت‌های حامی (کل شمار) و در بخش دوم نیز 515 نفر ...

این تحقیق بر مبنای نظرات مدیران حامی مالی برنامه درست مصرف کنیم برای درک این مطلب که «حامیان برنامه درست مصرف کنیم تا چه حد این برنامه را در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق ارزیابی می‌کنند؟» تدوین شده و محور آن بررسی میزان رضایت‌مندی حامیان مالی این برنامه‌ بوده است. برنامه درست مصرف کنیم یکی از برنامه‌هایی است که نحوه تبلیغات در آن از نوع غیرمستقیم است که در قالب برنامه‌های مشارکتی صداوسیما تهیه شده است. در این برنامه به معرفی کالا یا خدمات حامیان مالی پرداخته می‌شود. به هم ...

امروزه، ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم دنیاست و افراد بسیاری در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند. در بازارهای امروزی شرکت‌ها به دنبال روش‌های جدید برای فعالیت‌های بازاریابی خود هستند و سعی می‌کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز سازند و سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند و به این منظور هزینه‌های هنگفتی را صرف این کار می‌کنند. حمایت مالی یکی از ابزارهای برقراری ارتباط در بازاریابی است؛ بنابراین هدف این تحقیق، نقش حمایت مالی از ورزش بر آگاهی از برند و تصویر برند موسسه مالی و اعتباری ...

فعالیت‌های حامی‌گری بعنوان یکی از انواع ارتباطات بازاریابی برای رسیدن به مشتریان هدف بسرعت در حال رشد است. امروزه استفاده از فعالیت‌های حامی‌گری بعنوان ابزاری ارزشمند در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی شرکتها مطرح شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیری است که فعالیت حامیگری می‌تواند بر تعهد و قصد خرید مصرف کننده از محصولات شرکت حامیگر داشته باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه موردنظر برای انجام این تحقیق تمامی مردان هوادار فوتبال در استان تهران می باشند. ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی علل و موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی استان مازندران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می‌باشد برای انجام این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه علل ورود حامیان مالی ( 92% =a و موانع ورود حامیان مالی (81% =a ) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران عامل و مدیران مالی 92 شرکت صنعتی استان مازندران می‌باشد که بیشتر از 100 کارگر داشته باشند. نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آم ...

حمایت مالی شکل مهمی از ارتباط بازاریابی است .تخمین تاثیر حمایت مالی در مصرف کنندگان و تقاضای آنها از حامیان ،محصولات و خدماتشان ضروری است .هدف از مطالعه ، تعیین اعتبار و پایایی مقیاس اندازه گیری اثر بخشی حمایت مالی در تیم های ورزشی است .142 نفر تماشاگر مسابقات فوتبال به صورت تصادفی انتخاب و مقیاس انداه گیری اثر بخشی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند.اعتبار صوری توسط اساتید متخصص تایید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 گزارش شد . یافته های تحلیل عاملی اکتشافی ن ...

تحقیق حاضر باهدف آزمون مدل کاربرد تئوری هویت اجتماعی و رفتار برنامه ریزی شده بر نقش حامیان مالی برند های ورزشی انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شامل تحقیقات توصیفی-همبستگی وبه جهت شکل اجراپیمایشی بوده و بااستفاده از پرسشنامه آکشای کاتوچ(2009)که از زبان اصلی ترجمه وباتوجه به فرهنگ کشورمان تغییرات لازم انجام شده و روایی صوری ومحتوایی آن مورد تایید اساتید راهنما و مشاو روگروهی از متخصصان مدیریت ورزشی قرارگرفته است.پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (73%= a)بدست آم ...

نقش تبلیغات در سال‌های اخیر آنچنان گسترده و غیر قابل انکار شده است که به جرأت می‌توان گفت آنچه که عاری از نوعی تبلیغ شنیداری یا دیداری باشد، به سرعت به فراموشی سپرده خواهد شد. با توجه به اهداف تبلیغات که مواردی مانند آگاه کردن مشتری از محصول و ترغیب و تشویق او به خرید محصول است، فروش کفش‌های ورزشی نیز، تا حد زیادی وابسته به تبلیغات مناسب در این زمینه می باشد. امروزه صنعت ورزش و تبلیغات دارای منفعت متقابل می باشند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل تبلیغاتی موثر در خرید کفش‌های ...

بانک‌ها به‌عنوان یکی ازمهمترین‌نهادهای مالی، فعالیت‌های‌خود رادرسرتاسرکشورتوسط شعب‌بزرگ‌و کوچک انجام می‌دهند؛ ازاین رو نه‌تنها درجه‌بندی شعب بانک‌ها امری اساسی‌است، بلکه، انتخاب‌مکان مناسب‌شعب نیز برای مدیران از‌اهمیت به سزایی برخورداراست.دراین پایان‌نامه، مکان‌یابی شعب‌بانک باتوجه به درجات‌مختلفی که برای شعب تعریف‌شده، موردبررسی قرارگرفته‌است. برای این‌کار، مساله به صورت یک مدل‌ترکیبی عددصحیح وباینری با دوتابع هدف درنظرگرفته شده‌است. هدف‌اول، حداقل‌کردن هزینه‌هایی‌است که‌شام ...