عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حالت پایه سیستم‌های بس‌ذره‌ای را به جز مواردی بسیار اندک نمی‌توان به‌صورت تحلیلی استخراج نمود. جواب‌هایی که برای چنین مسائلی ارائه می‌شوند غالباً خاص هستند و یا مبتنی بر تکنیک‌های عددی می‌باشند. در سال‌های اخیر روشی اصول‌مند برای استخراج تحلیلی حالت پایه ارائه شده است.در این روش حالت پایه بدست آمده به‌صورت حاصل‌ضرب حالت‌های تک اسپینی است که حالت پایه ضربی نامیده می‌شود. در حضور یک میدان معین، میدان مغناطیسی عرضی، سیستم چنین حالت پایه‌ای دارد. تا کنون مطالعات انجام شده برا ...