عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت سری های زمانی از اهم مباحث در تحلیل سری های زمانی در اقتصاد سنجی می باشد و بالطبع این شناخت در درک رفتار بازار به پژوهشگران و تحلیل گران می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مطالعات اخیری که بر روی سری های زمانی انجام گرفته است، بیانگر این موضوع می باشد که، تست حافظه بلند مدت نسبت به سایر تست ها، از پر کاربردترین ها برای تحلیل سری های زمانی بوده است و این که احتمال کارامدی مدل هایی که با حافظه بلند مدت مدل سازی می شوند از مدل هایی که چنین ویژگی را در نظر نمی گیرند، بالاتر خوا ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...