عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدلهای سری های زمانی با حافظه بلندمدت از جمله مدلهای پر کاربرد در علوم مختلف از جمله در علوم اقتصاد و آب شناسی می باشند. براساس یک تعریف اولیه سری زمانی با حافظه بلندمدت دارای توابع اتوکوواریانسی هستند که جمع پذیر نباشند. چندین تعریف از مدلهای حافظه بلند وجود دارد که معروفترین وکاربردی تری آنها مدلهای اتورگوسيو جمعي- كسري ميانگين متحرك (ARFIMA) می باشد. جهت شناسائی مدلهای با حافظه بلندمدت از مدلهای با حافظه کوتاه مدت سه شیوه وجود دارد که عبارتند از آماره ی دامنه استاندا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير هیجان بر روی حافظه منبع و آیتم انجام شد مطا لعات نشان می‌دهد تجربه‌های هیجانی نسبت به تجارب خنثی آسانتر یاد‌آوری می‌شوند،اما اینکه حافظه برای همۀ وجوه یک تجربه‌ به وسیله هیجان افزایش پیدا می‌کند روشن نیست. بعضی از پژوهشگران استدلال کرده‌اند که تأثیر هیجان بر روی حافظه آیتم و حافظه منبع متفاوت است، درحالی‌که پژوهشگران دیگر استدلال کرده‌اندکه هیجان تأثیر یکسانی بر روی هر دو دارد از آنجاکه اکثر مطالعات انجام شده پیرامون یکی از انواع حافظه و بیشتر حا ...

گلوکز یک افزاینده اثبات شده یادگیری و حافظه در حیوانات و انسانها می‌باشد. شواهد فراوانی بیانگر این مطلب هستند که تزریق محیطی گلوکز در انسانها و جوندگان، و یا به طور مستقیم به مغز در جوندگان موجب افزایش حافظه می‌گردد. اگرچه، گزارشات متناقضی در مورد نقش گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک در تنظیم فرایندهای مربوط به یادگیری فضایی وجود دارد. لذا در این تحقیق، نقش گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک در بهبود یادگیری و حافظه فضایی ناشی از تزریق گلوکز در موش‌های صحرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. موش ...

هدف عمده این مطالعه، 1) بررسی رابطه بین تکلیف شب ریاضی انجام شده و عملکرد ریاضی و2) مطالعه نقش متغیرهای خودکارآمدی ریاضی، حافظه فعال، سبک شناختی، دانش قبلی ریاضی، تلاش روی تکلیف شب ریاضی دانش آموزان بر رابطه ی بین آنها، است. در این پژوهش،170 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان (16-15ساله) از طریق آزمون های سبک شناختی ویتکین، حافظه فعال، خودکارآمدی ریاضی، پرسشنامه تکلیف شب و آزمون ریاضی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که 75 درصد و دانش آموزانی که 25 درصد از ...

یکی از اهداف اصلی تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی می‌باشد. به همین دلیل در سال‌های اخیر مدل‌های پیش‌بینی گوناگونی توسعه یافته‌اند. در این زمینه روش‌های مختلفی نیز در علم اقتصاد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به به مدل‌های خودتوضیح میانگین متحرک (ARIMA) که به مدل‌سازی و پیش‌بینی سطح متغیرها می‌پردازند و نیز مدل‌های اتورگرسیو واریانس ناهمسانِ شرطی تعمیم‌یافته (GARCH) که گشتاور مرتبه‌ی دوم (واریانس) متغیرها را مدل‌سازی و پیش‌بینی می‌نماید، ا ...

هـدف: نوع مرور واژه‌ها و شیوه ارائه آنها می‌تواند بر عملکرد حافظه تاثیرگذار باشد. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه اثر دو روش مرور (برای خود و برای دیگری) بر حافظه (عملی و کلامی) و بر حافظه بلند‌مدت در دو نوع مرور (نگهدارند و بسط‌دهنده) می‌باشد. روش: در این مطالعه که از نوع نیمه تجربی می‌باشد، تعداد 166 دانش‌آموز در مقطع سوم دبستان‌ از شهر تهران که بصورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند، در چهار آزمایش جداگانه شرکت کردند. برای آزمودنی‌ها، ابتدا یک سری 12تایی واژگان خواند ...

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه‌ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می‌باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک‌ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه‌ی وجود حافظه‌ی بلند مدت استخراج شود.در این رساله، به بررسی و مدل بندی حافظه‌ی بلند مدت در ...

در دهۀ اخیر، موضوع بین آمادگی جسمانی و فعالیت های بدنی، با عملکرد شناختی یعنی بین عمل و فکر، توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. از این رو، هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت های بدنی هوازی و بی هوازی بر حافظۀ دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند است. جنبه هایی از حافظه که به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، حافظۀ کوتاه مدت و حافظۀ بلند مدت است. طرح تحقیق یکی از مجموعه طرح های شبه آزمایشی است که به نام «طرح پیش آزمون _ پس آزمون با ...

یکی از شایع‌ترین اجبارها در اختلال وسواس فکری- عملی وارسی مکرر است. اختلال وسواس- جبری از نوع وارسی، پدیدارشناسی خاص خود را دارد و تاکنون تحقیقات مختلفی نیز در این زمینه انجام گرفته است، ولی تحقیقات نتوانسته‌اند علّت‌شناسی خاصی را برای آن بیان کنند. در همین ارتباط تحقیقات مختلف، علل متعددی چون نقص حافظه، مسئولیت‌پذیری بالا، نقص فراحافظه و غیره را به عنوان علل احتمالی تبیین کننده این اختلال مطرح کرده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهند که برداشت فرد درباره حافظه‌اش (یعنی فراحافظه) در تد ...